Таранюк Каріна Вікторівна

Посада: заступник завідувача кафедри з питань заочної, дистанційної та змішаної форм навчання;

старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

e-mail: k.taraniuk@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-221

Профілі: ResearchGate, Google Scholar, Scopus, WoS

Освіта та кваліфікація

2013 р. Вища атестаційна комісія України , кандидат економічних наук, Диплом кандидата наук №ДК 0169916
від 10 жовтня 2013 року (автореферат) ; 

2011 р. – закінчення аспірантури  СумДУ;

1999 р. - Інститут підготовки кадрів Міністерства промислової політики, спеціальність «Фінанси і кредит» диплом спеціаліста (економіст по фінансовій роботі);

1997 - Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури специальність «Промислове і цивільне будівництво» диплом  специалиста (інженер-будівельник)

Останні семінари:

1. Стажування для співробітників "Балансування економічних та правових процесів у суспільстві та діловому середовищі в контексті глобалізації" в Університеті економіки - Варна, БОЛГАРІЯ, вересень 2016 року;

2. Стажування для співробітників "Досвід підготовки висококваліфікованих кадрів, організація навчального процесу та інноваційних методів навчання" в Міжнародній бізнес-школі ESEI Barcelona, Іспанія, 2017

Інші обов'язки

Викладач кафедри менеджменту у розробці курсу для дистанційного навчання;

Тьютор по розробці курсів з дистанційного навчання

Наукові дослідження

​Екологічно-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території

Формування принципів, методів та механізму раціонального перерозподілу природної оренди в системі "державний регіон - суб'єкт господарювання"

Наукове керівництво студентами

щорічна участь у змаганнях з менеджменту як керівника. Щорічна публікація результатів спільних досліджень зі студентами.

Навчальні курси

Управління трудовими ресурсами
Психологія управління
Лідерство та команда в публічному управлінні
Управління комунікаціями в адміністративному управлінні
Зовнішнє середовище публічного управління

 

Мови викладання: 

англійська (Pearson test  education PTE (English)-B2 №00061818 від 18.08.2016), російська та українська.

Методичні праці

Управління трудовими ресурсами(розділ у підручнику «Адміністративний менеджмент «)
Психологія управління ( Підготовано до друку конспект лекцій)
Лідерство та команда в публічному управлінні (Підготовано до друку конспект лекцій)
Управління комунікаціями в адміністративному управлінні (Підготовано до друку конспект лекцій)
Зовнішнє середовище публічного управління (Підготовано до друку конспект лекцій)

НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РОБОТИ

1.Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників еколого- економічного збитку від забруднення атмосферного повітря№ держреєстрації
0108U000671- кер.Теліженко О.М.
2.Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу № держреєстрації 0111U002150 -кер.Теліженко О.М
3.Екологічно-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території" (№ д/р 0112U001300). Керівник: Лук'янихін В.О.
4.Природно-ресурсна рента у формуванні ланцюгів вартості 0115U000845 Керівник: Жулавський А.Ю.
5.Виконавець п’яти НДР №253/34-18/6, №5317/26- 05/5897, №5317-2018 СП12020.12.9, №95, №50, «Обгрунтування мережі лікувальних закладів та моделі системи громадського здоров’я»

Господарські договори

Відповідальний виконавець Гранту Президенту Ф78/180-2018 від 25.09.2018р., «Реінжиніринг бізнес процесів маркетингової сфери промислових підприємств, як складової виведення вітчизняної продукції на міжнародні рівні».
Виконавець госпрозрахункових тем:ДК021:2015- 79311200-9 «Дослідження цінностей та життєвих пріоритетів мешканців м.Суми», ДК021:2015- 79320000-3 «Дослідження якостей надання послуг для населення в м. Суми»- замовним Міська Рада .

Обрані публікації

Підручники:
Адміністративний менеджмент для магістрів: підручник / під редакцією О.Теліженко та С.Глієвенко - Symy: Університетська книга, 2016 р. - українською.
Статті:
1. Таранюк К. Фінансова підтримка превентивних заходів щодо зменшення екологічних ризиків на регіональному рівні Проблеми раціонального використання соціально-економічного та природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції: збірник наукових праць. V.XVII №2 - Рівне. - 2011. 48-55 українською мовою.
2. Таранюк К. Методичні основи управління навколишнім середовищем на регіональному рівні // Механізм економічного регулювання. - 2012. - № 4. - С. 132-138
3. Таранюк К. Карпіщенко О., Таранюк Л., Люльов О., Теоретичні та прикладні аспекти бізнес-процесів аутсорсингу в управлінні торговельним підприємством // Журнал "Механізм економічного регулювання", 2015, № 4, 78-87 українською мовою.
4. Таранюк К., Таранюк Л. Організаційно-економічні аспекти порівняльного аналізу інноваційних продуктів на підприємстві автомобільної промисловості // Маркетинг та управління інноваціями. Секція "Інноваційний менеджмент". Збірник наукових праць. №2 - Суми. - 2016. С.108 - 116-українською.
5. Таранюк К., Таранюк Л. Методологічні основи системи управління ризиками щодо промислової діяльності в ході радикальних перетворень // Економічний журнал - XXI .- Київ: СТ "Друк", 2016. - № 156 (1- 2) - С. 67-70. - українською мовою.
Фахові видання:
1.Теоретико-прикладні аспекти проведення аутсорсингу бізнес-процесів у системі управління торговельним підприємством [Текст] / О.І. Карпіщенко, Л.М. Таранюк, О.В. Люльов, К.В. Таранюк // Механізм регулювання економіки. - 2015. - № 4. - С. 78-87.
2.Organizational and economic opportunities of reengineering business- processes as part of the effective functioning for native machine-building branch recreation[Текст] / Л.М. Таранюк, Д.С Кобизький, К.В. Таранюк // Механізм регулювання економіки. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2016. – №4. – С. 68-76
3.Оцінювання екологічного ризику на регіональному рівні [Текст] / Л.М. Таранюк, К.В. Таранюк // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія. Економіка і менеджмент - 2018. – Вип. 8(77) – С.107-110.
4.Theoretical aspects of logistics management of agricultural enterprises at the international level [Текст] /, Л.М. Таранюк, Цю Х., К.В. Таранюк // Науковий вісник Ухгородського національного університету.Серія МІжнародні економічні відносини та світове господарство – 2019. – Вип.24(3) – С.101- 104

Scopus:
1.Методологічні основи системи ризик-менеджменту в діяльності промислових підприємств при проведенні радикальних трансформацій [Текст] / Л.М. Таранюк, К.В. Таранюк // Економічний часопис- ХХІ №156(1-2) 2016. - С. 67-70. // http://soskin.info/ea/2016/156-1-2/201619.html//(DOI: http://dx.doi.org/10.21003/ea.V156-0015)
2.“ Personnel aspects of marketing activity reengineering at the industrial enterprises” [Текст] / Л.М. Таранюк, Д.С Кобизький К.В. Таранюк // "Innovative Marketing", Innovative Marketing, Volume 14, Issue 2, 2018

Web of Science:
1. Organizational and economic aspects of benchmarking innovative products at the automobile industry enterprises [Текст] /, Л.М. Таранюк, В.Ю Шимко, Т.В Марченко, К.В. Таранюк // «Маркетинг и менеджмент инноваций» Розділ «Інноваційний менеджмент» Збірник наукових праць. №2 – Суми. – 2016. С.108 – 116
2.Assessment of the technological readiness of the countries of the world for the radical innovations [Текст] /, Л.М. Таранюк, М.Ващенко, Ю.І.Данько, К.В. Таранюк // Marketing and Management innovation. 2018 - №4. – С.86-97

Інші
1.Influence of the minimum salary level increase on the business entities activity[Текст] /, Л.М. Таранюк, К.В. Таранюк // Management of the 21 st century:globalization challenges:monograf/ R. Rossi,Y. Safonov and Other.; in editor I.A.Markina.-Prague:Nemoros s.r.o.,2018-508p.
2.Реінжиніринг бізнес-процесів маркетингової сфери промислових підприємств: монографія[Текст] / Таранюк Л.М., Мандич О.В., Кобизський Д.С. та ін // За заг. ред. докт. екон. наук, проф. Л.М. Таранюка - Суми: Видавець СНАУ, 2018. - 500 с.
3.Methodological basis for ensuring the environmental security of the territory [Текст] /, Ю.А.Опанасюк, О.О.Павленко, К.В. Таранюк // Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: [monograph] / in edition I.Markina. – Prague. 2019–Nemoros s.r.o. – Czech Republic. – P. 280 -285.

Останні доповіді:
1. Таранюк К. Класифікація екологічних ризиків з метою оптимізації джерел фінансування природоохоронних заходів // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 24-26 квітня 2012 р. / Під редакцією О. Прокопенка та О. Лулова. - Суми: СумДУ, 2012. - Т.2. - С. 155-157.
2. Таранюк К. Григор'єв О., Горяйнова О. Тенденції фінансування проектів з енергозбереження // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції в пам'ять проф. О.Балацького, 24-26 квітня 2015 р. / Під редакцією О. Прокопенко та О. Лулов. - Суми: СумДУ, 2015р. - Том.1. - С. 433-434. українською мовою.
3. Таранюк К., Горяйнова О Проблеми інтеграції громадських організацій у громадському просторі // Міжнародна Інтернет-конференція "Екологічна економіка: конфлікти та проблеми управління", м. Суми-2015, с.1-3 українською мовою.
4. Таранюк К. Екологічна безпека як складова сталого розвитку // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних перетвореннях" / Науково-дослідний інститут сталого розвитку та природокористування, РВПЗ України Національної академії наук України, Кримський інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана - м. Суми: видавництво СумДУ - 2012.- С.267-269 І

 

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.