Павленко Олена Олексіївна

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тел. +38(0542)687878
e-mail: 
o.pavlenko@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-222б

Профілі: SumDU Repository, Google Scholar, Scopus, WoS, ORCID

Освіта та кваліфікація

2009− Вища атестаційна комісія України, доцент (кафедра управління);

2006− Вища атестаційна комісія України, кандидат економічних наук (науковий ступінь), Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища  «Еколого-економічна оцінка взаємодій в господарсько-торгівельній діяльності», ДК № 035766 від 04 липня 2006 р.; (автореферат)

2002 – Завершення навчання в аспірантурі, СумДУ;

1996 − Сумський державний університет, спеціаліст , спеціальність"Менеджмент організацій", диплом з відзнакою.
 

Гарант освітньої програми «Державна служба»

Впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі ( тренінг за підтримки Представництва Фонду ім.Ф.Еберта в Україні,  25-26 червня 2019 р. , м Суми, сертифікат учасника)

Семінар «Формування Стратегії розвитку міста Суми» (10 травня 2019 р., м. Суми)

Підвищення кваліфікації за програмою з іноваційної педагогічної діяльності,  СумДУ,  29.09. - 12.11.2015 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації № 12 СПК 941218 від 17.11. 2015р., м.Суми)

Підвищення кваліфікації за програмою з електронних засобів та дистанційних технологій навчання, СумДУ, 29.11.2016р. -18.01.2017р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації ПК № 05408289/0623-17 від 26.01.2017р., м.Суми)

Підвищення кваліфікації за спеціальністтю Викладач дисциплін у галузі «Державне управління», Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, 26.01-20.02.2015 р. (свідоцтво про підвищення кваліфікації НВВ № 026243  від 20.02.2015р., м.Суми)

 

Навчальні курси

Операційний менеджмент

Операційні процеси в публічному управлінні

Управління соціальною та екологічною безпекою

Регіональний менеджмент

Наукові інтереси

Участь у НДР

  1. «Конфлікти в організаційно-економічних механізмах підприємства»
  1. «Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу»

Наукова діяльність

НДР «Екологічно орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території» (номер державної реєстрації 0112U001300). – виконавець

НДР « Природно-ресурсне забезпечення розвитку об‘єднаних територіальних громад.» (номер державної реєстрації 0118U007022). – виконавець

Наукове керівництво

Алібекова Юлія Тагібеківна,  тема «Еколого-орієнтоване управління соціо-економічним розвитком адміністративно-територіальних одиниць», 2014 р., спеціальність 08.00.06 - економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Міжнародна активність

2012-2015р.р.  Член робочої групи від Сумського державного університету в проекті "TEMPUS-INARM" (номер: 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES, Програма: Tempus, Координатор: Університет Марії Кюрі-Склодовської (Польща)), «Східноєвропейська кваліфікаційна рамка з напрямів підготовки «інформатика» та «менеджмент» . Участь у міжнародних веб-семінарах, Сумський державний університет, м. Суми, Україна.

Tempus Проект ALIGN "Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками" НАЗВА ПРОЕКТУ: 543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR ( Тривалість: 1.12.2013 – 30.11.2017, Kоординатор: Єреванський державний університет мов і соціальних наук(Вірменія). Участь у міжнародних веб-семінарах, Сумський державний університет, м. Суми, Україна).

Грантова діяльність

1.Tempus Проект  INARM «Східноєвропейська кваліфікаційна рамка з напрямів підготовки «інформатика» та «менеджмент»НАЗВА ПРОЕКТУ: 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES

2.  Tempus Проект ALIGN "Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками" НАЗВА ПРОЕКТУ: 543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR

Методичні праці

Павленко, О. О. Організація бізнесу [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 073 "Менеджмент" усіх форм навчання / О. О. Павленко, С. М. Рибальченко, Ю. А. Опанасюк. – Електронне видання каф. Управління. – Суми : СумДУ, 2019. – 88 с.

Павленко, О. О. 4600 Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із дисципліни "Організація бізнесу" [Текст] : для студ. спец. 073 "Менеджмент" усіх форм навчання / О. О. Павленко, С. М. Рибальченко, Ю. А. Опанасюк. – Електронне видання каф. Управління. – Суми : СумДУ, 2019. – 32 с.

Павленко, О. О. Соціальна та екологічна безпека проектної діяльності [Текст] : конспект лекцій для студ. спец. 073 "Менеджмент" освітньої програми "Управління проектами" усіх форм навчання / О. О. Павленко, Ю. А. Опанасюк, С. М. Рибальченко. – Електронне вид. каф. Управління ННІ ФЕМ ім. Олега Балацького. – Суми : СумДУ, 2019. – 75 с.

Павленко, О. О. 4578 Методичні вказівки до організації самостійної роботи та проведення практичних занять із дисципліни Соціальна та екологічна безпека проектної діяльності. спец. 073 "Менеджмент" освітньої програми "Управління проектами" усіх форм навчання / О. О. Павленко, Ю. А. Опанасюк, С. М. Рибальченко. – Електронне видання каф. Управління. – Суми : СумДУ, 2019. – 26 с.

Опанасюк, Ю. А. Павленко О.О. 4557 Методичні вказівки до проведення практичних занять і виконання самостійної роботи з дисципліни "Регіональна економіка" [Текст] : для студ. спец. 073 "Менеджмент" усіх форм навчання / Ю. А. Опанасюк, О. О. Павленко. – Суми : СумДУ, 2019. – 47 с. 

Обрані публікації

Статті Scopus та WoS

Telizhenko O. M. Modeling the influence of cluster components on the economic development of a territory/ Telizhenko O., Pavlenko О., Martynets V., Rybalchenko S. //TEM Journal. Volume 8, Issue 3, Pages 900-907, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM83-30, August 2019.

Фахові статті

Павленко О.О., Горбатенко Д.С.Використання системного підходу для оцінки соціо-еколого-економічної безпеки регіону//Вісник СумДУ. Серія Економіка – Суми : СумДУ, №3.- 2015.С.13-17

Павленко О. О. , ДревальО. Ю. , Нєшева А. Д. //Аналіз напрямів удосконалення транспортної системи міста Суми // Вісник Сумського державного університету. Серія : Економіка. - 2016. - № 4. - С. 14-20.

Древаль О.Ю., Павленко О.О. Методичні підходи до формування результатів навчання в системі вищої освіти//Вісник СумДУ. Серія Економіка. - №3. - 2016.С.39-43

Павленко О.О., Мартинець В.В., Рибальченко С.М. Еколого-орієтований кластерний підхід до розвитку об’єднаних територіальних громад//вісник сумського державного університету. Серія Економіка – Суми : СумДУ, 2018, т.1 С. 60-64

Павленко О.О., Мартинець В.В., Рибальченко С.М. Розробка моделі використання кластерного підходу при формуванні соціо-еколого-економічної рівноваги регіону// Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка – Суми : СумДУ, 2018, т.2. –С.7-12

Павленко О.О., Мартинець В.В. Вплив демографічних показників на регіональний розвиток // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка – Суми : СумДУ, 2018, т.3. – С. 35-37

Нєшева А.Д., Павленко О.О., Касьяненко В.О. Модель екологізації транспортної складової інфраструктури міста / Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка – Суми : СумДУ, 2018, т.4. – С. 36-42

Павленко О.О., Максименко І.О., Лапін Є.В., Касьяненко В.О. Аналіз ефективності роботи персоналу як елемент бізнес-процесу підприємства // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка – Суми : СумДУ, 2019, т.1. – С. 77-81

Монографії

Pavlenko.O, Opanasiuk Yu., Taraniuk K. Metodological Basis for Ensuaring the Environmental Security of the Territory// Markina I, Aranchiy Y., Zhylinska J. and other. Security of the XXI century: national and geopolitical aspects: [collective monograf]/ in edition I. Markina. – Prague. – Nemoros s.r.o. – 2019. – Chech Repablic. – 280-285

Методичні рекомендації щодо розробки секторальної рамки кваліфікацій за напрямом «Менеджмент» /Колективна монографія. - Суми : Університетська книга, 2015. – 110 с.

Підручники, посібники

Менеджмент для магістрів : підручник у 2-х томах / ред. О.Балацький, О.Теліженко. – Суми: Університетська книга, 2013. – т.2 (глава «Ситуаційний менеджмент» у співавторстві)

Pavlenko O.O., Rybalchenkо S. M. Оperating management // Management for Bachelors [Текст]: textbook / Edit.: O.F. Balatskyi, O.M. Telizhenko. - Sumy: Universytetska Knyga, 2015. - 610 p. - ISBN 978-966-680-448-1

Павленко О.О., Шевченко Т.І., Опанасюк Ю.А. Управління соціальною та еклогічною безпекою// Адміністративний менеджмент для магістрів [Текст]: підручник / ред.: О.М. Теліженко, С.В. Глівенко. – Суми : Університет. кн., 2016. – 871 с.

Тези

Павленко О.О.,  Древаль О.Ю., Мінченко Г.Д. Реформування організаційної структури ДПІ у м. Сумах головного управління ДФС у Сумській області// Всеукраїнська науково-технічної конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Економічні проблеми сталого розвитку», – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С.256-258

Павленко О.О.,  Древаль О.Ю.,   Колесніченко Д.С.,  Мінченко Г.Д. Особливості модернізації освітньої програми підготовки фахівців з публічного управління та адміністрування // Всеукраїнська науково-технічної конференція студентів, аспірантів і молодих учених «Економічні проблеми сталого розвитку», – Суми : Сумський державний університет, 2017. – С.296-297

Павленко О.О.,  Перепека Є.І. Особливості формування системи управління міським пасажирським транспортом// Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої пам'яті професора Олега Балацького (м. Суми, 23–27 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : Сумський державний університет, 2018.- С. 209-210

Павленко О.О., Максименко І.О. Тhe use of new technologies in education and training of personnel // Всеукраїнської науковопрактичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Економічні проблеми сталого розвитку», присвяченої пам'яті професора Олега Балацького (м. Суми, 23–27 квітня 2018 р.) / за заг. ред. Т. А. Васильєвої, Г. О. Швіндіної. – Суми : Сумський державний університет, 2018. – с.191-192

Павленко О.О., Майборода О.В. Використання активних операційних стратегій при аналізі міграційних процесів // Міжнародна науково-практична конференція студентів та молодих вчених імені професора Балацького О. Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку», 16-18 квітня 2019 р. Суми СумДУ.- С. 186-187

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.