Древаль Ольга Юріївна

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тел.: +38 (0542) 68-78-78

Ел. пошта: o.dreval@management.sumdu.edu.ua

o.dreval@fpkv.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-222б

Профілі в: ScopusWoSGoogle AcademySumDU RepositoryResearchGate

Освіта та кваліфікація

1999 – 2002 Сумський державний університет, аспірантура, спеціальність «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища»

1994 – 1999 Сумський державний університет, спеціальність «Економіка підприємства»

Професійний досвід та наукові досягнення

2016– теперішній час Виконання адміністративних обов’язків заступника декана факультету підвищення кваліфікації СумДУ

2009– 2016 Виконання адміністративних обов’язків заступника завідувача кафедри управління

2009 Присвоєння вченого звання доцента кафедри управління

2008 – теперішній час Сумський державний університет, доцент кафедри управління

2006-2008 Сумський державний університет, старший викладач кафедри управління

2006 Захист кандидатської дисертації. Тема: «Економічна оцінка екологічно обумовлених корозійних втрат». Науковий керівник: д.е.н., проф. Теліженко О.М.

2002-2006 Сумський державний університет, асистент кафедри управління

Інші обов'язки

Заступник декана факультету підвищення кваліфікації СумДУ

Наукові інтереси

 • Актуальні питання планування діяльності підприємства
 • Економіка природокористування, управління охороною навколишнього середовища
 • Екологічна безпека продуктів харчування

Наукові дослідження

Виконання науково-дослідних робіт (останні):

"Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу" (№ держ. реєстр. 0111U002150);

"Конфлікти в організаційно-економічних механізмах підприємств" (№ держ. реєстр. 0110U008152)

Керівництво аспірантами

Поточне керівництво аспірантами:
Щербак Вікторія Володимирівна (Спеціальність  «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» з 2012)

Завершене керівництво роботами аспірантів:
Грищенко Ірина Володимирівна (Спеціальність «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища». Захист дисертації – квітень 2014, присудження ступеня - червень 2014)

Відвідані семінари

"Study Programme Learning Outcomes"(Результати навчання освітніх програм), IADT, м. Дублін, Ірландія (грудень 2014); KU Leuven, м. Гент, Бельгія (жовтень 2014);

"Excellence in Writing E-mails"(Мистецтво написання е-mails), проведений Є.Баранченко (лектор Бізнес школи м. Ньюкасл), СумДУ, 2013.

Грантова активність

1. ТЕМПУС проект SUCSID «Створення міжуніверситетських старт-ап центрів для студентської інноваційної діяльності» (530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES) http://www.sumdu.edu.ua/ukr/international/office/85-international/vmz/2030.html

2. ТЕМПУС проект ALIGN «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» (543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR) http://www.sumdu.edu.ua/ukr/international/office.html?catid=85&id=5030

Академічна міжнародна мобільність

Стажування в університеті Монпельє , Франція за програмою Eminence (жовтень 2015 р.)

Обрані публікації

Підручники, посібники та конспекти лекцій:

 • Management for Bachelors: textbook / Edit.: O.F. Balatskyi, O.M. Telizhenko. - Sumy: Universytetska Knyga, 2016. - 610 p.( Chapter 17 Planning of enterprise activity)
 • Менеджмент для магістрів: підручник у 2-х томах/ За редакцією проф. Балацького О.Ф., проф. Теліженко О.М.  - Суми: Університетська книга, 2013. – Т.2. – 618 с. (Розділ 23 Рекламний менеджмент – як співавтор з Грищенко В.Ф., Валенкевич Л.П.)
 • Економіка підприємства: підручник/ За редакцією проф. Мельника Л.Г. - Суми: Університетська книга, 2012. – 864 с. (Розділ 17 Обґрунтування виробничої програми – як співавтор з Петрушенко М.М., Шевченко Г.М.)
 • Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики: навч. посібник / О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, Є. В. Мішенін та ін. ; За заг. ред.: О.Ф. Балацького, О.М. Теліженко, Є.В. Мішенін та ін.; За заг. ред. : О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка, О.А. Лук'янихіної. - Суми: Університетська книга, 2011. – — 366 с. (Розділ 2 Стратегічне та оперативне планування діяльності громадських  організацій  - як співавтор з Швіндіною Г.О., Мартинець В.В.)
 • Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2-х томах/ За редакцією проф. Балацького О.Ф., проф. Теліженко О.М.  - Суми: Університетська книга, 2011. – Т.2. – 592 с. (Розділ 17 Планування діяльності підприємства – як співавтор з Жулавським А.Ю.)
 • Рекламний менеджмент: конспект лекцій для студ. спец. "Менеджмент організацій" денної і заочної форм навчання.  -  Суми: СумДУ, 2010. — 91 с.
 • Планування діяльності підприємства: конспект лекцій для студ. екон. спец. всіх форм навчання.  -  Суми: СумДУ, 2008. — 146 с.

Дистанційні курси:

 • Рекламний менеджмент
 • Планування діяльності підприємства
 • Основи планування в підприємництві

Статті, монографії:

 • Методичні рекомендації щодо розробки секторальної рамки кваліфікацій за напрямом "Менеджмент" : колективна монографія / О. М. Теліженко, К. І. Кириченко, В. О. Лук'яніхін [et al.] ; за заг. ред.: О.М. Теліженка, К.І. Кириченка. – Суми : Університетська книга, 2015. – 92 с.
 • Грищенко В.Ф., Древаль О.Ю., Грищенко І.В. Управління використанням експортно-імпортного потенціалу регіону в системі забезпечення еколого-економічної безпеки [Текст] / В. Ф. Грищенко, О. Ю. Древаль, І. В. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 8. – С. 226-238.
 • Грищенко В.Ф., Древаль О.Ю., Грищенко І.В. The analysis of export-import potential using impact on the environmental and economic security of the region // Innovative Economy – 2013. –  № 4. –  P.142–148
 • Телиженко А.М., Павленко Е.А., Древаль О.Ю. Использование системного подхода при формировании квалификационной рамки // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2013. — №3. — С. 79-83.
 • Древаль О.Ю., Щербак В.В. Еколого-економічні обмеження та фактори ефективного функціонування паливно-енергетичних компаній // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2013. — №4. — С. 13-18.
 • Грищенко В.Ф., Древаль О.Ю., Грищенко І.В. Організаційно-економічні основи управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки / // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 7. — С. 132-145.
 • Древаль О.Ю., Грищенко І.В. Проблеми управління економічним потенціалом регіону з урахуванням вимог еколого-економічної безпеки // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2011. — №1. — С. 21-26.
 • Павленко О.О., Древаль О.Ю. Питання інтеграції складових системи "наука-освіта-виробництво" на рівні інноваційного розвитку вищих навчальних закладів // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2010. — №1. — С. 123-128.
 • Древаль О.Ю., Павленко О.О. Аналіз передумов впровадження соціального пакету на підприємствах // Вісник Сумського національного аграрного університету: Економіка та менеджмент. – 2009.  – № 8(37). – P. 125-129.
 • Древаль О.Ю., Павленко О.О. Вплив факторів інноваційного розвитку на управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2009. — №2. — С. 5-9.
 • Древаль О.Ю., Павленко О.О. Проблеми регулювання безпеки харчових продуктів в контексті екологічної національної політики України // Механізм регулювання економіки. — 2009. — № 2. — С. 19-23.
 • Древаль О. Ю. Учет экологически неблагоприятных условий труда при формировании социального пакета // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2008. — №2. — С. 102-105..

Конференції:

 • Древаль О. Ю., Назарова Л. М. Шляхи вдосконалення роботи управління пенсійного фонду України в м. Сумах щодо прийому документів для призначення та перерахунку пенсій за принципом «єдиного вікна» / О. Ю. Древаль, Л. М. Назарова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 217-218.
 • Древаль О. Ю., Бєланова Ю. О. Вплив фактору володіння іноземними мовами при працевлаштуванні в Україні [Текст] / О. Ю. Древаль, Ю. О. Бєланова // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції імені проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 11-12 травня 2016 р.: у 2-х т. / за заг. ред. О.В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2016. – Т.2. – С. 163-164.
 • Древаль О.Ю., Чебанюк О.М. Системний підхід до визначення ефективності державної служби // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. — Суми : СумДУ, 2014. — Т.2. — С. 323-324.
 • Телиженко А.М., Павленко Е.А., Древаль О.Ю. Методические подходы к анализу факторов, влияющих на формирование профессиональных компетенций государственных служащих в Украине // Парадигмальные основания государственного управления: сравнительный анализ опыта России, Белоруссии, Украины. Сборник научных статей междунар. научной конф.- Курск: Изд-во Академии госслужбы, 2013.- С.287-289.
 • Древаль О.Ю., Чебанюк О.М. Підходи до визначення ефективності діяльності органів влади // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.3. — С. 162-163.
 • Грищенко І.В., Древаль О.Ю. Особливості прояву еколого-економічних загроз і небезпек в Україні //  Актуальні питання теорії та практики менеджменту: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 21-22 березня 2012 р., м. Луганськ.  – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. – С. 236–238.
 • Древаль О.Ю., Грищенко І.В. Еколого-економічна безпека як невід'ємна складова управління економічним потенціалом регіону // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Бахчисарай, 15-16 вересня 2011 р. — Сімферополь: Фєнікс, 2011. — С. 87-89.
 • Грищенко И.В., Грищенко В.Ф., Древаль О.Ю. Структурно-логическое постороение организационно-экономического механизма экологизации экспортно-импортных операций // Научният потенциал на света -2010. Икономики. Дъиржавна администрация. Материали за VI международна научна практична конференция (17-25 септември 2010) / «Бял ГРАД-БГ» ОДД. – София:  «Бял ГРАД-БГ» ОДД., 2010. – Т.2. – С. 23 – 30.
 • Теліженко О.М., Грищенко В.Ф., Древаль О.Ю., Грищенко І.В. Напрями удосконалення екологічно-орієнтованого організаційно-економічного механізму державного управління експортно-імпортними операціями // Сучасна наука в мережі Інтернет. Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції (25 – 27 лютого 2010 р.) / Інститут наукового прогнозування (м. Київ), Кримський Інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія), ТОВ «ТК Меганом» (м. Київ). – К.: ТОВ «ТК Меганом», 2010. – С. 14 – 17.
 • Древаль О.Ю. Питання екологічної безпеки харчових продуктів // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 20-21 квітня 2010 року) / Відп. за вип. О.М.Теліженко. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч. 1. — С. 85-87.
 • Телиженко А.М., Древаль О.Ю. Прогнозирование социально-экономического потенциала территории: методические подходы //. Праці першого науково-практичного семінару з міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення». -  Київ,  2009. – С.98-107.
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.