Тихенко Володимир Сергійович

Посада: старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

ел. пошта: v.tykhenko@management.sumdu.edu.ua

телефон (робочий): 0501351773

Профілі: ResearchGateGoogle АкадеміяScopus

Освіта та кваліфікація

магістр

Наукові інтереси

  • Локальні екологічні проекти
  • Енергоменеджмент
  • Система управління екологічними проектами
  • Моделі фінансування локальних проектів

Навчальні курси

Адміністративний менеджмент

Корпоративне управління
 

Мови викладання:

англійська (сертифікат B2)

Обрані публікації

Антикризове управління на рівні регіону.Монографія. Держава, підприємства та банки в системі антикризового управління : моно-графія / за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. А. Васильєвої, канд.екон. наук О. Б. Афанасьєвої. – Суми : Ярославна, 2013. – С. 122–126

Оцінка економічного потенціалу регіону в умовах екологізації економіки. Монографія. Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика : монографія : у 2 т. / [за ред. П. Й. Атамас] . – Дніпропетровськ : ФОП Дробязко С. І., 2014. – Т. 2. – 408 с. – С. 170–177

Екологічні інвестиції в Україні: теоретично-прикладний аспект. Стаття. Вісник Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Се-рія «Економіка». – Дніпропетровськ : ДНУ, 2013. – № 7 (4). – С. 47–52

Спільне впровадження та державно-приватне партнерство, як інвестиційні механізми екологізації економіки Стаття. Вісник Української академії банківської справи. – 2013. – № 2 (35). – С. 114–116. Випуск журналу входить до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus.

Реалізація національних та наднаціональних проектів збирання та переробки побутових відходів в Україні Стаття. Вісник Дніпропетровського національного університету ім. О. Гончара. Серія «Економіка». – Дніпропетровськ : ДНУ, 2014. – № 8 (2). – С. 84–88

Науково-методичний підхід до типологізації екологічних інвестицій Стаття. Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2014. – № 4. – С. 21–28

Нормативно-правове забезпечення управління природоохоронними проек-тами в Україні у контексті угоди про асоціацію з ЄС Стаття.// Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1: Економіка. – 2014. – Вип. 3. – С. 38–43

Вплив податкових інструментів управління природоохоронною діяльністю на фінансовий потенціал регіону      Стаття. Актуальні проблеми економіки. – 2015. – № 9. – С. 263–269 Випуск журналу входить до міжнародних наукометричних баз SciVerse Scopus by Elsevier; Index Copernicus; EBSCOhost4; Ulrich’s Periodicals Directory; EconLit та ін.

Побудова науково-обґрунтованої класифікації механізмів управління природоохоронними проектами Стаття. Економіка та держава. – 2015. – № 4. – С. 140–144 Випуск журналу входить до міжнародних наукометричних баз Google Scholar, Scientific Indexing Services.

Оцінка ефективності проектів цільових зелених інвестицій в Україні, профінансованих за державні кошти Стаття. Інвестиції: Практика та досвід. – 2015. – № 7. – С. 94–99 Випуск журналу входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar Scientific Indexing Services.

Вплив механізмів управління природоохоронними проектами в країнах світу та Україні на ключові показники сталого розвитку Стаття. Ефективна економіка. – 2015. – № 3. – Режим доступу до журналу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3906 Випуск журналу входить до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, Google Scholar Scientific Indexing Services.

Система управління природоохоронних проектів в територіальних громадах. Залучення різних механізмів фвнансування.  Стаття. ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» «Східна Європа: Економіка, Бізнес та Управління» Випуск 3 (08) 2017  

© 2018-2020 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.