Оніщенко Маргарита Леонідівна

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

е-mail: m.honcharova@uabs.sumdu.edu.ua,

Кабінет: М-403

Профілі: Scopus, WoS, ResearchGate, Google Scholar, ORCID

 

Освіта та кваліфікація

Закінчила Сумський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» (1995-2000 рр.).

 1. 08.11.2007 р. – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук Диплом  ДК №043308.
 2.  Здобула кваліфікацію «магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності» у ДВНЗ «УАБС НБУ» (2008-2009рр.).
 3. 29.03.2012 р. – присвоєно вчене знання доцента Атестат 12 ДЦ №0431358.

Здобула кваліфікацію  «спеціаліст з практичної психології» у  Сумському державному  педагогічному університеті ім. А.С. Макаренко (2013-2015 рр.).

Досвід роботи

доцент кафедри управління та фінансово-економічної безпеки Навчально-науковий інститут бізнес технологій «УАБС» Сумського державного університету

Навчальні курси

1. Менеджмент

2. Стратегічний менеджмент.

3. Контролінг.

4. Технологія прийняття рішень у публічному управлінні.

5. Управління ресурсами у публічній сфері.

6.  Стратегічний та інноваційний менеджмент.

7. Ризик у менеджменті.

8. Стратегічний менеджмент зі змістовним модулем: Менеджмент соціальної роботи. Організація системи документування соціальної роботи.

Наукові інтереси

управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку

Наукові дослідження

0118U007022 Природно-ресурсне забезпечення розвитку об‘єднаних територіальних громад.

Консультування школярів з приводу написання наукових робіт для  Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів Національного центру “Мала академія наук України”.

 

Попередні наукові дослідження

управління та організація системи економічної безпеки вітчизняних підприємств із застосуванням послуг з управлінського консультування; державне регулювання зайнятості населення в ринкових умовах; психологічна характеристика конфліктів у навчальній діяльності студентів

Наукове керівництво студентами

керівництво науковими роботами студентів  за напрямом «Менеджмент»

Публікації

SCOPUS:

 1. Гончарова М.Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку . Актуальні проблеми економіки. – К., 2015. – № 2(164). – С. 136-142.

Фахові видання:

 1. Гончарова М.Л. Науково-методичні аспекти моделювання оптимізації фінансових ризиків у бюджетній сфері / М.Л. Гончарова, С.О. Шпіцглуз // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Випуск 13. – Ч. 1
 2. М.Л. Гончарова. Теорія організації / М.Л. Гончарова, Г.О. Мірошниченко // Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 134 с
 3. Оніщенко М.Л. Альтернативні джерела енергії як умова вирішення зростаючих проблем енергозабезпечення [Електронний ресурс] / М.Л. Оніщенко, В.О. Мартиненко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. – № 6. – Режим доступу : http: // www. easterneurope-ebm.in.ua/6 2017ukr.
 4. Оніщенко М.Л. Шляхи і напрями вдосконалення державного регулювання зайнятості населення в ринкових умовах [Електронний ресурс] / М.Л. Оніщенко, В.О. Мартиненко // Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. – Випуск №16. – Квітень. – Режим доступу до ресурсу: http:global-national.in.ua/issue-16-2017.
 5. Оніщенко М.Л. Особливості механізму управління економічною безпекою підприємства [Електронний ресурс] / М.Л. Оніщенко, Б.І. Сюркало // Економіка та суспільство. – 2018. - № 16. – Режим доступу до журналу: http// economyandsociety.in.ua.
 6. Оніщенко М.Л. Проблеми та перспективи розвитку галузі туризму в Україні [Електронний ресурс] / М.Л. Оніщенко, В.О. Мартиненко // Глобальні та національні проблеми економіки.-2018.-№ 21. Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-21-2018/
 7. Оніщенко М.Л. Сучасний стан та проблеми інвестування в Україну / М.Л. Оніщенко, О.О. Дутченко // Управління стійким розвитком економіки: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В.. – Х: Видавництво Іванченка І.С., 2018. – С. 128-136
 8. Оніщенко М.Л. Зарубіжний досвід децентралізації публічної влади та можливості його трансформації в Україні / В.П. Гордієнко, М.Л. Оніщенко, І.С. Мальонкіна // Вісник СумДУ. - № 3. -2019. – С. 83-89. Серія Економіка.
 9. Оніщенко М.Л. Економічна безпека як умова ефективного функціонування підприємства / М.Л. Оніщенко, О.О. Дутченко, С.О. Шпіцглуз // Вісник СумДУ. - № 1. -2019. – С. 36-42. Серія Економіка

Інші публікації:

 1. Оніщенко М.Л. «СВОЄРІДНІСТЬ ОБРАЗУ МІРАНДИ ПРІСТЛІ ЯК СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА» (за романом Лорен Вайсбергер «Диявол носить Prada») / М.Л. Оніщенко, Сенчуріна Л.Є., Гудакова Д. О. // XI Студентська конференція. «ПЕРШИЙ КРОК У НАУКУ». 23 лютого 2020 року. Сумський державний університет.
 2. Оніщенко М.Л., Коломієць Д.В. Необхідність застосування екоконтролінгу на українських підприємствах / Зимові наукові підсумки 2019 року: ХХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція: тези доповідей, Суми, 20 грудня 2019 р. – Ч. 2. – Дніпро: ГО «НОК», 2019 – С. 80-85.

 Автореферат дисертації

Методичні праці

 1. Гончарова М.Л. Теорія організацій : методичні вказівки щодо організації практичних занять і самостійної роботи / М.Л. Гончарова. – Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ»,  2014 – 24 с.
 2. Оніщенко М.Л. Стратегічне управління: методичні вказівки щодо організації практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Стратегічне управління» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» усіх форм навчання  укладач М. Л. Оніщенко. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 50 с.
 3. Методичні вказівки з дисципліни «Менеджмент» щодо організації практичних занять і самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання / укладачі М.Л. Оніщенко, В.П. Гордієнко. – Суми : Сумський державний університет, 2019. – 54 с.
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.