Лук'янихін Вадим Олександрович

Посада:  доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Тел.: +38-0542-68-78-78; +38-0542-68-78-79

E-mail: vadym.lukianykhin@ms.sumdu.edu.ua

Профілі в: WoS, ResearchGate, Scopus, Google Scholar

Попередні посади

1992-2004 рр. працював на посадах молодшого наукового співробітника, наукового співробітника, асистента, старшого викладача, доцента Сумської філії Харківського політехнічного інституту/Сумського фізико-технічного інституту/Сумського державного університету;

1998-2004 - декан факультету по роботі з іноземними громадянами Сумського державного університету (за сумісництвом);

2004-2008 рр. – доцент кафедри менеджменту, заступник директора з наукової та інноваційної діяльності Харківського бізнес-коледжу / Харківського торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету;

2008-2011 рр. – докторант кафедри управління Сумського державного університету;

З 2011 року – доцент кафедри управління Сумського державного університету;

2015-2018 рр. – начальник відділу практики та інтеграційних зав’язків із замовниками кадрів (за сумісництвом).

Навчальні курси

Менеджмент.

Управління персоналом.

Антикризове управління.

Державне регулювання корпоративної соціальної відповідальності.

Наукові інтереси

Екологічний менеджмент та еколого орієнтоване управління територіальним розвитком.

Менеджмент людських ресурсів

Якість міського середовища

Наукові дослідження

Управління трудовими ресурсами в проектах розвитку національного людського капіталу

Наукове керівництво госпрозрахункових та держбюджетних тем

- Науковий керівник НДР «Екологічно орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території» (номер державної реєстрації 0112U001300).

- відповідальний виконавець НДР № 0110U008152 (б/ф) та НДР №0112U001300 (б/ф).

Гранти

- 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES

Кваліфікаційні рамки з напрямів «Інформатика» та «Менеджмент» згідно Болонських принципів

HES-SM - INARM: EASTERN-EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK IN THE FIELD OF INFORMATICS AND MANAGEMENT

-543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR

«Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками»

-530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

«Створення міжуніверситетських старт-ап центрів для студентської інноваційної діяльності»

Керівництво аспірантами та здобувачами

Кірсанова Тетяна Олександрівна - захист відбувся 05.08.2004 р.;

- Зубко Катерина Юріївна – захист відбувся 16.09.2016 р.;

- Циганенко Олена Василівна - захист відбувся 16.09.2016 р.

Зубко Катерина Юріївна, викладач кафедри економіки і управління Конотопського інституту Сумського державного університету: «Оцінка і прогнозування еколого-економічних збитків впливу будівельної галузі на довкілля» (08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 55.051.01 у Сумському державному університеті МОН України – захист відбувся 16.09.2016 р.

Циганенко Олена Василівна, викладач кафедри економіки і управління Конотопського інституту Сумського державного університету: «Стратегії соціо-еколого-економічного розвитку міських територій» (08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища). Спецрада Д 55.051.01 у Сумському державному університеті МОН України – захист відбувся 16.09.2016 р.

Додаткова інформація

В період з 13 червня 2011 р. по 13 червня 2016 р. виконав програму підвищення кваліфікації викладачів у повному обсязі, у т.ч. за тематичним спрямуванням «Управління трудовими ресурсами в проектах розвитку національного людського капіталу», рамках якої проходив стажування:

В іноземних університетах, що входять до ТОР-500 рейтингу QS:

 • Проходження академічного стажування (training course on Leadership and Start-up team management within the framework of Tempus SUCSID project) у Королівському технологічному інституті (KTH Royal Institute of Technology) у Стокгольмі (Швеція) в межах програми Європейської Комісії ТЕМПУС, 19-23 травня 2014 р., (QS 92).

 

В іноземних університетах і наукових установах:

 • Участь у професійному тренінгу «Розробка галузевих кваліфікаційних рамок у галузі інформатики та управління в рамках семінару проекту ТЕМПУС «Східноєвропейська кваліфікаційна рамка з напрямів підготовки «інформатика» та «менеджмент» в університеті Марії Кюрі-Склодовської м. Люблін (Польща), 11-13 лютого 2013 р.
 • Участь у літній школі університету Кобленц-Ландау – 2013 (м. Кобленц, Німеччина) в рамках Європейського проекту HES-SM - INARM: EASTERN-EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK IN THE FIELD OF INFORMATICS AND MANAGEMENT, 1-12 липня 2013 р.
 • Участь у літній школі університету Кобленц-Ландау – 2015 (м.Кобленц, Німеччина) в рамках Європейського проекту HES-SM - INARM: EASTERN-EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK IN THE FIELD OF INFORMATICS AND MANAGEMENT, 6-17 липня 2015 р.

 

Стажування на вітчизняному підприємстві чи в установі:

Стажування (без відриву від основної діяльності) на кафедрі управління персоналом та економіки праці Харківського національного економічного університету ім Семена Кузнеця, з 25 квітня по 31 травня 2016 року (відповідно до наказу ХНЕУ від 22.04.2016 року N 502-С.

 

Програма формалізованого підвищення кваліфікації у вітчизняній науково-освітній установі:

Навчання на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за спеціальністю «Викладач дисциплін у галузі «Державне управління» з 26 січня 2015 р. по 20 лютого 2015 р. (СВІДОЦТВО про підвищення кваліфікації серія НВВ № 026247)

 

Згідно з розпорядженням Сумського міського голови від 29.12.2014 р. № 264-Р Лук’янихін В.О. залучений до робочої групи з підготовки концепції «Стратегічного плану розвитку міста Суми на період 2015-2025 р.р. В цей же період претендент залучався до громадських слухань розробки стратегій розвитку м. Суми та Сумської області.

Обрані публікації

Монографії
 1. Лук’янихін В.О. Екологічний менеджмент у системі управління збалансованим розвитком: монографія. – Суми: ВТД „Університетська книга”, 2002. – 314с.
 2. Таранюк Л.Н., Лукьянихин В.А. Экономические и экологические основы реструктуризации предприятий в условиях перехода к рыночной экономике: монография. –  Сумы: ИПП „Мрия-1” ЛТД, 2003. – 220с.
 3. Лукьянихин В.А., Петрушенко Н.Н. Экологический менеджмент: принципы и методы: Монография – Суми: ИТД “Университетская книга”, 2004. – 408с.
 4. Кирсанова Е.В., Кирсанова Т.А., Лукьянихин В.А. Экоконтроллинг – инструмент экоменеджмента: монография. – Сумы: ОАО „СОТ” Козацький вал, 2004. – 222 с.
 5. В.А. Лукьянихин, Е.А. Лукьянихина Объективные предпосылки формирования новой экологономической парадигмы социально-экономического развития / Методы решения  экологических проблем: Монография / Под общей ред. д.э.н., проф. Мельника Л.Г., к.э.н. Е.В. Шкарупы – Суми: Изд-во СумГУ, 2010. – Вып. 3. – с. 77 – 88.
 6. В.А. Лукьянихин, Е.А. Лукьянихина Демографические процессы региона / Социально-экономический потенциал региона: Монография / Под общей ред. д.э.н., проф. Балацкого О.Ф. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2010. – с.160-196
 7. Лук’янихін В.О., Лук’янихіна О.А. Науково-методологічний інструментарій оцінки ефективності екологічно-зорієнтованих стратегій суспільного розвитку / Інновації у маркетингу і менеджменті: монографія / за заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТОВ «Друкарський дім «Папірус», 2013. – 616с., С.440-446
 8. Теліженко О. М., Кириченко К. І., Лук'янихін В.О. Методичні рекомендації щодо розробки секторальної рамки кваліфікацій за напрямом «Менеджмент» / Колективна монографія за заг. ред. О. М. Теліженка та К. І. Кириченка. – Суми: Університетська книга, 2015. – 92 с.
 9. В.А. Лукьянихин, Е.А. Лукьянихина Классификаторы профессий в национальной системе квалификаций Украины / Разработка секторальных рамок квалификаций: методология и практика: монография / Под. общ. ред. Е.А. Митрофановой, В.Я. Афанасьева, С.В. Чернышенко; Государственный университет управления. – М.: Издательский дом ГУУ, 2015. – 234 с., С.109-117.
 10. В.А. Лукьянихин, Е.А. Лукьянихина Разработка секторальных рамок квалификаций: методология и практика: монография / Под. общ. ред. Е.А. Митрофановой, В.Я. Афанасьева, С.В. Чернышенко; Государственный университет управления. – М.: Издательский дом ГУУ, 2015. – 234 с., С. 185-195.
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.