Галинська Юлія Вікторівна

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Ел. пошта: y.halynska@management.sumdu.edu.ua,

Galinskaja.julia@gmail.com

Кабінет: Н-221

Профілі: Scopus​, WoS, ResearchGate, Google Scholar

Освіта та кваліфікація

2018 - Вища атестаційна комісія України, доктор економічних наук (науковий ступінь) диплом ДД №007960 від 18/12/2019

2018 – Завершення навчання в докторантурі СумДУ

2017 - Вища атестаційна комісія України, доцент (наукове звання), диплом  АД № 000286, від 11/10/2017

2016 - Стажування в Університеті Монпельє, програма Post-Doc (рівень докторантури), напрямок «Business Studies and Management Sciences», спеціалізація «Стратегічний менеджмент».

2016 - Університет Монпельє, французька мова

2015 – Доцент кафедри управління СумДУ

2014 – Стажування в університеті Монтпелье (департамент Стратегічний менеджмент)

2013 – Старший викладач кафедри управління СумДУ

2013 – Вища атестаційна комісія України, кандидат економічних наук (науковий ступінь) диплом ДК №012089 від 1/03/2013

2007 – Асистент кафедри управління СумДУ

2007 – Завершення навчання  в аспірантурі СумДУ

2003 – СумДУ , спеціаліст у відділі міжнародних зв’язків

2003 УАБС, магістр, спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

 

Навчальні курси

 • «Інвестиційний менеджмент»,
 • «Інноваційний менеджмент»,
 • «Менеджмент» (поглиблений курс),
 • «Етика ділового спілкування», «Корпоративна культура»,
 • «Управління ресурсами»,  
 • «Innovative technologies of production system management».

Мови викладання: українська, англійська (сертифікат В2)

Науково-дослідна робота

 1. «Каузальне моделювання колаборації стейкхолдерів причистому виробництві: узгодження соціально-еколого-економічних протиріч» 2019-2021рр.
 2. «Формування принципів, методів та механізму раціонального перерозподілу природно-ресурсної ренти в системі держави-регіону - суб'єкт господарювання » (№ д / р 0115U000676);
 3. «Рента природних ресурсів при формуванні ланцюгів вартості» (№ д / р 0115U000845);
 4. «Макроекономічне прогнозування економічного зростання за допомогою міжгалузевих моделей» (№ д / р 0115U000846).

Наукові інтереси

 • Управління природоресурсною рентою
 • Сталий розвиток
 • ​Економіка природокористування
 • ​Стратегічний менеджмент

Членство в редколегіях наукових журналів

Член редколегії  журналу «Соціо-економічні виклики»
Запрошений рецензент  - Журнал Problems and Perspectives in Management: - LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” (Scopus)

Гранти

1. Post-doc program, BACKIS, within the framework of Erasmus Mundus, University of Montpellier 1 and 2, Montpelier (France), 01/10/2015 – 30/06/2016

2. Program of Academic Exchange EMINENCE within the framework of Erasmus Mundus, University of Montpellier 1 and 2, Montpelier (France), October 2014
3. Tempus Project: Inarm «Informatics and Management: Bologna-style Qualifications Frameworks».
PROJECT TITLE: 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES
4. Tempus Project «Inter-University Start-up Centers for Students’ Innovations Development and 
Promotion» PROJECT TITLE: 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

Міжнародна активність

1. Post-doc program, BACKIS, within the framework of Erasmus Mundus, University of Montpellier 1 and 2, Montpelier (France), 01/10/2015 – 30/06/2016
2. Program of Academic Exchange EMINENCE within the framework of Erasmus Mundus, University of Montpellier 1 and 2, Montpelier (France), October 2014

Методичні праці

Теліженко О.М., Галинська Ю.В.   Машина Ю. П.  Methodological instructions for practical trainings, organization of  independent work of a student and preparation of calculation part of the diploma theses  on the discipline “Investment Management” for the students of the following training directions: Management of Organizations and Administration, Project Management, Administrative Management of all educational forms. Суми : СумДУ, 2017. –50 прим.c. 60

Обрані публікації

Articles published in journals registered in databases SCOPUS and Web of Knowledge
 1. Halynska Y., Telizhenko A. Risk in the formation of collaboration alliance of the redistribution natural rental income/ A. Telizhenko // Problems and Perspectives in Management: - LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2016. - Volume 14, Issue 4, – p. 181-185.
 2. Halynska Y. Formation of a complex of management decisions on the reduction of environmental pollution during the development of coal mines/ Beata Gibesova, Vaclav Zubiček, Eliška Fiedlerova // Problems and Perspectives in Management: - LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, Volume 15, 2017 Issue #2 (cont. 1) pp. 246-254 .
 1. Halynska Yu.V. Strategic view on the rental policy in the field of environmental management / Yu. V. Halynska // Problems and Perspectives in Management: - LLC “Consulting PublishingCompany “Business Perspectives”, 2018. - Volume 16 , Issue 1, – p.1-11
 1. Halynska Y. Evaluation of social and economic risks at withdrawal of rent income of extracting companies in the formation of collaborative alliances/ V. Oleynik / Науковий журнал «Маркетинг і Менеджмент Інновацій» ”, 2018. - Issue 2, – p.247-261

Published monographs

 1. Галинська Ю.В. Державне регулювання розподілу природно-ресурсної ренти в національній економіці України: монографія / Ю.В. Галинська. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 298с.

ISBN 978-966-657-708-8

 1. Halynska Yuliia Collaborative alliances in environmental management : monograph / Yu. Halynska. – Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of International Book Market Servise Ltd., 2017. – 52

ISBN 978-620-2-07892-4

 1. Галинська Ю.В. Теорія і практика перерозподілу природної ренти в системі «держава – регіон – суб’єкт господарювання / О.М.Теліженко, Н.О. Байстрюченко. – Суми: Сумський Державний університет, 2017. -177 с.
 1. Halynska Yuliia Does it possible to redistribution the rental income from the extracting companies in terms of co-opetition / Yu. Halynska and etc. International monograph in the Poland «Economy and education of Ukraine: on the road to EU, Poland Nowy Sacz: Видавництво Nova Sandec, - 2016. – P. 92-107.

ISBN 978-83-88421-84-6

 1. Галинська Ю.В. Еколого - економічні аспекти збалансованого використання природних ресурсів в регіоні / Ю.В. Галинська. Сталий людський розвиток місцевих громад: Наукові праці підготовлені за підтримки спільного Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку OOН; Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – Київ: :ПРООН, 2015. – (спец. Випуск). – С. 223-335.

Articles published

 1. Y. Halynska Coopetition of ukrainian enterprises in the field of natural resourсе management in the conditions of the modern economy / Y.V. Halynska // «EUREKA: Social and Humanities» Tallin:Publisher «Scientific Rout»,- Issue 6 (12) -2017. – pp. 31-37.
 1. Y. Halynska Scenarios of implementing the mechanism of collaborative alliances on the tarritories of natural resource extraction with risk factor / Y. Halynska // Сучасні питання економіки і права:зб.наук.праць. –К:КиМУ, 2017. –Випуск 2(5,6). –с.76-84.
 1. Галинська Ю.В. Державне регулювання рентної політки в паливодобувній галузі України в умовах трансформації соціально-економічних відносин / Ю.В. Галинська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», Ужгород: Вид-во «Видавничий дім «Гельветика», - 2017. – Вип. 16, - с.52-57.
 1. Галинська Ю.В. Класифікації ризиків при функціонуванні колабораційних альянсів у природокористуванні / Ю.В. Галинська //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» Херсон – 2017. Вид-во: «Видавничий дім «Гельветика», Вип. 27. Частина 1. С. 49-54.
 1. Галинська Ю.В. Взаємодія видобувних підприємств України в умовах коопетиції / Ю.В. Галинська // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова Серія: Економіка, Одеса: Вид-во ОНУ ім. І. І. Мечнікова, - Том 22, Випуск 7(60). – С. 27-31.
 1. Галинська Ю.В., Розподіл частки природно-ресурсної ренти паливодобувних підприємств між позабюджетними фондами на рівні регіону / Н. О. Байстрюченко //Науково-виробничий журнал «Бізнес-Навігатор», Херсон: Вид-во «Міжнародний університет бізнесу і права», – 2017. - Вип. 4 (43), - с.68-74
 1. Halynska Yuliia Emergence of synergetic effect in creation of collaborative alliances in natural resource management / Y. Halynska // Environmental Economics (open-access), LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” 8(3), 150-156. doi:http://10.21511/ee.08(3- 1).2017.07
 1. Halynska Y. Developing the strategies for implementation of collaborative alliance in the extractive field / Y. Halynska // «EUREKA: Social and Humanities» Tallin:Publisher «Scientific Rout»,- Issue 4/ -2017. – pp. 13-20.
 1. Галинська Ю.В. Формування бюджетів територіальних громад за рахунок розподілу природно-ресурсної ренти паливодобувних підприємств» / Ю.В. Галинська // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», Ужгород: -2017. - Вип. 2 (50), - С.253-261.
 1. Галинська Ю.В. Основні принципи соціальної відповідальності при формуванні системи колабораційних альянсів в природовидобувній галузі / Ю.В. Галинська //Економічний Вісник Запорізької державної інженерної академії", Запоріжжя: - 2017. –Вип. 4 (10), - С.37-43.
 1. Галинська Ю.В. Необхідність створення колабораційних стратегічних альянсів в природо добувній галузі України при впровадженні соціально-орієнтованої політики регіонів / Ю.В.Галинська / Науковий вісник Херсонського державного університету, Серія «Економічні науки», Херсон: Вид-во «Видавничий дім «Гельветика», - 2017. – Вип. 23, - С.70-74.
 1. Галинська Ю.В. Основні питання щодо врахування рентної складової при формуванні доходів природо експлуатуючих підприємств / Ю.В. Галинська // Науковий журнал «Інтелект ХХІ», Харків: Видавничий дім «Гельветика», - Вип.2, - 2017. – С.288-294
 1. Halynska Y.V. Collaboration or cooperation: concept definitions when merging interests of the state and extractive companies of Ukraine / Y.V. Halynska // Journal of Research in Business, Economics and Management, Vol. 8, Issue 4. India, 2017. – P.1470-1476. [Електронне видання]. - Режим доступу: www.scitecresearch.com
 1. Галинська Ю.В. Основи теоретичного аналізу ресурсного ринку /О.М.Теліженко, Н. О. Байсрюченко // Вісник СумДУ. Серія «Економіка». - №2. – 2017. – С.5 -13.
 1. Галинська Ю.В. Економіко-юридичні аспекти виникнення, вилучення та розподілу природно-ресурсної ренти при експлуатації надр / Ю.В. Галинська // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії», Вип.12.2. Одеса. -2016. С.69-74.
 1. Галинська Ю.В. Научно-методические подходы к определению рентного дохода / О.М. Теліженко, І.О. Тимченко // Науковий електронний архів Російської академії природничих наук, 2016: - Режим доступу URL: http://econf.rae.ru/article/10251
 1. Галинська Ю.В. Особливості, характер і трансформаційна динаміка розвитку рентної політики в Україні / Ю.В. Галинська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету, Серія: «Економіка і менеджмент»,Одеса. - 2016.С.190-195.
 1. Halynska Y. The analysis of the experience of distribution of rent income from extraction of natural resources in the countries of the world / Y. Halynska // International journal «The scientific Heritage». Hungary, Budapest: «The scientific heritage» - 2016 . - No 6 (6).- Р.1 – С.46-51
 1. Галинська Ю.В. Еколого-економічні проблеми не відновлення територій після завершення видобування природних ресурсів / Ю.В. Галинська // International journal "ScineceRise". Kharkov - 2015 Т.4,№3(9) –2015. – С.41-44
 1. Галинська Ю. В. Рента как составляющая стратегического развития Украины / Г.А. Мішеніна // International journal «Sustainable development». – Bulgaria.-2014.-№ 19. P.37-42
 2. Галинська Ю.В. Определение, изъятие и перераспределение рентных доходов в системе государство –регион – субъект хозяйствования / О.М. Теліженко // International journal «Sustainable development». – Bulgarie.-2014.-№15.P. 104-107.
 3. Галинська Ю.В., Бондар Т.В. Організація проектів чистого виробництва: досвід закордонних та вітчизняних підприємств. Вісник СумДу . Серія «Економіка». Вип. 3. 2019.
 4. Галинська Ю.В., Живицький Д.О., Галинський Д. М., Кластеризація машинобудівних підприємств Сумської області як конвергенція бізнесу та науки. Вісник СумДу . Серія «Економіка». Вип. 4. 2019.
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.