Деміхов Олексій Ігорович

Посада: старший викладач кафедри

Кандидат наук з державного управління
 

Освіта та кваліфікація

В 1999 році з відзнакою закінчив Сумський національний аграрний університет, здобув спеціальність «Облік і аудит», спеціалізація «Фінансування і кредитування», кваліфікація економіст-бухгалтер.
В 2006 році закінчив Українську академію банківської справи Національного банку України, здобув спеціальність «Правознавство», кваліфікація юрист.

На підставі рішення Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 18.12.2018р. здобув науковий ступінь кандидата наук з державного управління за спеціальністю «Механізми державного управління» (диплом ДК №049849 від 18.12.2018р., автореферат дисертації)

 

Стажування та підвищення кваліфікації

1. Протягом 24-28 вересня 2018 року пройшов навчання в літній школі Жана Моне за програмою Erasmus + Європейського Союзу за напрямом «Законодавство та публічна політика в сфері охорони здоров’я». Захід відбувся в державному вищому навчальному закладі Menéndez Pelayo International University (UIMP) в м.Сантандер, (адміністративний центр спільноти Кантабрія в Іспанії). Інтенсивний навчальний семінар був присвячений порівняльному аналізу різних сучасних проблем у галузі охорони здоров’я та відповідної публічної політики в країнах Європи і Америки. Учасниками семінару стали практики і дослідники з охорони здоров’я, медики, юристи та науковці відповідного профілю. На семінарі були присутні 29 слухачів з 13 країн. Лекторами виступили досвідчені дослідники і науковці з Канади, Нідерландів, Італії, Бразилії, Данії та Іспанії. За підсумками заходу отримав сертифікат.

2. В період з 22 по 26 жовтня 2018 року пройшов навчання в рамках Орієнтаційного курсу Спільної політики безпеки і оборони ЄС. Навчальні заходи проводились фахівцями Європейського оборонного коледжу (Бельгія) у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського (м.Київ). Курс складався з лекцій і тренінгів щодо європейських безпекових стратегій, структур і процедур спільної політики безпеки і оборони, розвитку можливостей, а також щодо місій і операцій Європейського Союзу. За результатами навчання отримав сертифікат.

3. Прийняв участь 23.11.2018р. в м.Суми у міжнародному семінарі-майстерні «Сучасні тренди викладання європейських студій» в рамках програми ЄС Еразмус+ напряму ім. Жана Монне

4. Курси підвищення кваліфікації «Менеджер (управитель) житлового будинку», які працюють з 2016 року при кафедрі управління і відкриті спільно з ЦППО СумДУ

Наукові інтереси

  • державне управління в сфері міського господарства
  • публічна житлова політика

Науково-дослідна робота

НДР другої половини дня:

«Формування принципів, методів і механізмів державного управління в сфері науково-освітніх проектів та інфраструктурних програм житлового господарства в рамках інформаційно-комунікаційної адаптації до європейських стандартів» (номер державної реєстрації 0117U003352), керівник, терміни: 01.01.2017-01.01.2022

Авторське свідоцтво:

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір: №89960 від 19.06.19р. «Алгоритм формування та реалізації публічної житлової політики» / О.І. Деміхов, О.М. Теліженко, В.О. Лук’янихін.

Навчальні курси

  • Технологія прийняття рішень в публічному управлінні
  • Стратегічне та операційне управління в охороні здоров’я, управління якістю, управлінський облік
  • Державна служба
  • Електронне врядування
  • Євроінтеграція, міжнародне публічне управління і безпека
  • Технології публічних виступів
  • Управління євроінтеграційними процесами
  • Управління державними закупівлями

Мови викладання: українська, англійська (сертифікат В2 з англійської мови екзаменаційно-освітнього центру «PEARSON» №00081831, 15.11.2016р.)

Інше

1. Наукове керівництво студентів-переможців І туру ВКСНР за напрямом «Публічне управління та адміністрування» в 2019 році (Клюєва Г.І., Іщенко Ю.А.)

2. Наукове керівництво студентів-переможців І туру ВКСНР за напрямом «Публічне управління та адміністрування» в 2020 році (Романенко Я.О.).

3. Педагогічна робота по напряму наукових досліджень:

Деміхов О.І. приймав участь в організації роботи та викладав предмети на курсах підвищення кваліфікації «Менеджер (управитель) житлового будинку», які були відкриті в 2016 році при кафедрі управління спільно з ЦППО СумДУ. Всього станом на грудень 2019 року було проведено 6 випуски курсантів.

Обрані публікації

Публікація наукових статей:

1) Деміхов О.І., Лук’янихін В.О., Теліженко О.М. Світовий досвід державного регулювання механізмів розвитку житлово-комунального господарства/О.І. Деміхов, В.О. Лук’янихін, О.М. Теліженко//Аспекти публічного управління.-Дн-ск: ДРІДУ НАДУ, 2015. - №11-12 (25-26) листопад-грудень. - С.109-117; 

2) Лук’янихін В.О., Деміхов О.І. Механізми публічного адміністрування в аспекті залучення інвесторів для розвитку інфраструктури житлового   господарства/В.О. Лук’янихін О.І. Деміхов//Актуальні проблеми державного управління:Зб.наук.праць.-Харків: ХарРІДУ НАДУ, 2016. - №1(49). - С.88-93 (індексація в РІНЦ);

3) Демихова Н.В., Смиянов В.А., Приходько О.А., Телиженко А.М., Лукъянихин В.А., Лукъянихина О.А., Демихов А.И. Использование информационно-телекоммуникационных технологий и проблемно-ориентрированного обучения (PBL) при формировании конкурентоспособной компетентности у магистров-медиков Сумского государственного университета/ Н.В. Демихова, В.А. Смиянов, О.А. Приходько, А.М. Телиженко, В.А. Лукъянихин, О.А. Лукъянихина, А.И. Демихов//Азербайджанский медицинский журнал, 2016. - №2. - С.95-101 (публікація в закордонному виданні, індексація в «SCOPUS»);    

4) Demikhova N.V. The use of information and telecommunication technologies and problem-based learning (PBL) in the formation of competitive competence among medical masters of the Sumy State University / Demikhova NV, Smyanov VA, Prikhodko OA, Telizhenko AM , Luk'yanin VA, Lukyanichina EA, Demikhov A.I. // Azerbaijan Medical Journal. - 2016. - № 2. - P. 95-101. (публікація в закордонному виданні, індексація в SCOPUS).

5) Using PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) and interactive methods in teaching subjects in medical education / N. Demikhova, O. Prykhodko, A. Loboda, V. Bumeister, Y. Smiianov, V. Lukianykhin, O. Demikhov // Journal of PBL in Higher Education, 2016. – Vol. 4, №1. – Р.81-90.   (публікація в закордонному виданні - www.pbl.aau.dk);

6) Деміхов О.І. Філософія міста в Україні – право городян на участь в муніципальному управлінні на прикладі м.Суми/О.І. Деміхов//Аспекти публічного управління-Дн-ск: ДРІДУ НАДУ, 2016. -  №4-5 (30-31) квітень-травень. - С.70-77;

7) Деміхов О.І. Геоінформаційна система як механізм моделювання управлінських рішень муніципалітету в сфері забезпечення ефективності інфраструктури міста/О.І. Деміхов//Актуальні проблеми державного управління:Зб.наук.праць.-Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2016. - №3 (67). - С.68-74 (індексація в COPERNICUS);

8) Деміхов О.І. Інформаційно-комунікативний аспект в публічному управлінні інфраструктурою міста/О.І. Деміхов// Ефективність державного управління:Зб.наук.праць.-Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2016. - №4 (49). - С.275-281 (індексація в COPERNICUS);

9) Demikhov O. Elements of the public administrative mechanism in housing sector/O. Demikhov//International scientific Refereed and reviewed journal «Innovative economics and management». – Batumi: National Institute of Economic Research and Batumi Navigation Teaching Institute, № 4(1) 2017. – Р.106-110 (індексація в COPERNICUS);

10)  Дегтярьова І.О., Деміхов О.І. Теоретико-методологічні та практичні аспекти формування й розвитку в Україні моделі публічної житлової політики /І.О. Дегтярьова, О.І. Деміхов // Збірник наукових праць НАДУ. - Київ: НАДУ, 2017. - № 2 - С.22-44  (індексація в COPERNICUS);

11) Demikhova N., Chernatska O., Mazur T., Bokova S., Rudenko T., Bumeister V., Demikhov O. Markers of cardiovascular complications in patients with type 2 diabetes mellitus and arterial hypertension // Bangladesh Journal of Medical Science. - 2018. – Vol. 17, № 2. - P.319-322 (публікація в закордонному виданні, індексація в SCOPUS).

12) Chernatska O., Demikhova N., Rudenko T., Demikhov A. Assesment of the lipid profile correction in patients with arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus // Azerbaijan Medical Journal. – 2019. – №1. – P. 95-99 (публікація в закордонному виданні, індексація в SCOPUS).

13) Деміхов О.І. Взаємозв’язок урбанізації з формуванням і реалізацією публічної політики громадського здоров’я в Україні/О.І. Деміхов //Аспекти публічного управління.-Дніпро: ДРІДУ НАДУ, 2019. - №12, ТОМ 7, С. 59-69. (індексація в COPERNICUS)   DOI: 10.15421/151965

Монографії:

Монографія «Енергоефективність та відновлювальна енергетика в Україні: проблеми управління» / за заг. ред. І.М. Сотник. Суми: «ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2019. 247с., підрозділ 3.2 «Територіальні механізми управління зростанням енергоефективності в житловій сфері», с.167-185.

Участь у наукових конференціях:

1) Деміхов О.І., Лук’янихін В.О. Аспекти впливу держави на інвестиційну привабливість житлової інфраструктури/ О.І. Деміхов, В.О. Лук’янихін//Економіка, наука, освіта: інтеграція та синергія: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Словаччина, м.Братислава, 18-21 січня 2016 р.) – Т.1 – К.: Вид-во «Центр навчальної літератури», 2016.-С.51-52.

2) Деміхов О.І. ІТ-моделювання управлінських рішень муніципалітету в сфері житлової інфраструктури міста/О.І. Деміхов//Проблеми розвитку публічного управління в Україні:  матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (м.Львів, 15 квітня 2016 р.) - С.27-29.

3) Деміхов О.І. Філософія міста в Україні – витоки і сучасний контекст на прикладі м.Суми/О.І. Деміхов//Місто. Культура. Цивілізація:  матеріали VІ міжнародної науково-теоретичної інтернет-конференції (м.Харків, квітень 2016 р.) - С.23-25.

4) Деміхов О.І. Інформаційні технології як платформа комунікації між муніціпалітетом і суспільством/О.І. Деміхов//Розвиток професійних компетентностей державних службовців: комунікативний аспект:  матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю (м.Київ, 3-4 листопада 2016 р.) - С.199.

5) Деміхов О.І. Розвиток механізмів державного і муніципального управління житловим фондом міста в умовах децентралізації в Україні/О.І. Деміхов//Сучасні проблеми управління підприємствами: теорія та практика: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м.Харків, 30-31 березня 2017 р.) - С.1-3.

6) Деміхов О.І. Розвиток елементів механізму державного управління інфраструктурою житлового господарства/О.І. Деміхов//Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції «STABICON systems-2017» (м.Суми, 27 квітня 2017 р.) – С.41-43.

7) Demikhov O. Legal element the public administrative mechanism in the housing sector of cities/O. Demikhov//Modern marine technologies, problems of socio-economic development and ways of their solution: International research conference (Batumi, 24 June 2017) – P.23-24.

8) Деміхов О.І. Розвиток публічної політики в житловій сфері як євроінтеграційний пріоритет країни/О.І.Деміхов//Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Національні цінності й національні інтереси в системі публічного управління» (м.Київ, 12 жовтня 2017 р.) – С.181-184.

9) Деміхов О.І. Принципи формування і реалізації публічної житлової політики як критерії ефективності діяльності органів місцевого самоврядування /О.І. Деміхов//Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю «Місцеве самоврядування: 20-річні здобутки та подальший поступ» (м.Київ, 05 грудня 2017 р.) (електронне видання) – С.67-69.

10). Іщенко Ю.А., Клюєва Г.І., Деміхов О.І. Розвиток житлової сфери як пріоритетний напрям державного управління в Україні/ Ю.А. Іщенко, Г.І. Клюєва, О.І. Деміхов//Матеріали  постійно діючої Міжнар. н.-пр. інтернет-конф. «Сучасний менеджмент і економічний розвиток» (Суми, 18 січня 2019 р.) (електронне видання)

11) Деміхов О.І., Ней Л., Романченко Я.О. Антикорупційна рoль гpoмaдcькиx opгaнiзaцiй в бopoтьбi з нeзaкoнними зaбудoвaми в містах/ О.І. Деміхов, Л. Ней, Я.О. Романченко//Матеріали  Міжнар. н.-пр. конф. студентів та молодих вчених ім. проф. Балацького О.Ф. «Економічні проблеми сталого розвитку» (Суми, 16-18 квітня 2019 р.) (електронне видання).

12) Деміхов О.І., Скрипка Л., Руденко Є. Можливості застосування в Україні меритократичної моделі управління/ О.І. Деміхов, Л. Скрипка, Є. Руденко//Матеріали  ІІІ Всеукр. н.-пр. конф. «Публічне управління та адміністрування у процесах економічних реформ» (Херсон, 18-19 квітня 2019 р.) (електронне видання).

13) Demikhov O., Nei S., Demikhova N. Awareness study of patients with arterial hypertension  / European Journal of Heart Failure. – Oxford: edition European Society of Cardiology, 2019. – Vol. 21 (Suppl. S1). – P. 570.          (Web of Science) / Heart Failure Congress, 25-28 May 2019.

14) Demikhov O., Demikhova N., Zakharchenko M., Bumeister L. Dynamic of endothelial dysfunction factor during treatment in renal hypertensive patients /  87th European Atherosclerosis Congress, Maastricht, 25-29 May 2019 (European Society of Atherosclerosis) – accepted // Atherosclerosis. - 2019. – Vol. 287. – P.e260 (Web of Science) DOI: https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2019.06.802

16) Деміхов О.І. Інституціональні засади розвитку  громадського здоров’я в Україні/ О.І. Деміхов// Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та молодих вчених за міжнародною участю “Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі”  (Київ, НАДУ, 22.11.2019 р.).

17) Деміхов О.І. Електронне урядування як пріоритетний напрям забезпечення публічної політики в сфері громадського здоров’я в Україні / О.І. Деміхов// Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю “Розвиток публічного управління в Україні”  (Львів, ЛРІДУ НАДУ, 23.04.2020 р.).

 

© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.