Дегтяренко Олександр Григорович

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

​o.degtyarenko@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-222а

Профілі: WoS, Google Scholar, ResearchGate

Освіта та кваліфікація

1991-Вища атестаційна комісія України, доцент(наукове звання), диплом

1986 – Вища атестаційна комісія України, кандидат економічних наук ( науковий ступінь ), диплом

1977 – 1984 – молодший науковий співробітник кафедри економіки.

1975 – Сумський філіал ХПІ, спеціаліст, спеціальність «Гідравлічні машини та гідропневмоавтоматика»

Досвід роботи

заступник декана машинобудівного факультету СФТІ з 1991-2004 роки;

заступник декана заочного факультету з 2004-2005 роки;

старший викладач кафедри економіки з 1989 по 1991 роки;

ассистент кафедри економіки з 1984 по 1989 роки.

Навчальні курси

Економіка
Економіка, організація та планування виробництва
Менеджмент організацій
Регіональний менеджмент
Управління якістю
Управління персоналом

Науково-дослідна робота

Тема II пол. дня Керівника науково-дослідної роботи  №0118U007021«Програмно-цільове управління екологоорієнтованим розвитком об’єктів малої гідроенергетики на регіональному рівні (2018-2021)».

Керівництво аспірантами та здобувачами

 • Таранюк Леонід Миколайович – 08.06.2006 р.;
 • Шашков Сергій Валерійович       08 12 2017р.; Тема: «ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ  МАЛОЇ ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ». Спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища

Методичні праці

 1.  Економічний потенціал підприємства. За заг.ред.  О.Ф. Балацького та О.М.Теліженка Суми: «Університетська книга», 2014. – 724 с.
 2.  Дегтяренко О. Г., Таранюк К.В. Методи експертизи проектів: Конспект лекцій для студентів спеціальності «Управління проектами» усіх форм навчання. Суми: СумДУ, 2014, –72с.
 3.  Адміністративний менеджмент (підручник). За заг.ред. О.М.Теліженка та С.В.Глівенка  Суми: Університетська книга, 2016 р. – 872с.
 4.  Дегтяренко О. Г. Економіка підприємства: Конспект лекцій для студентів інженерних спеціальності денної та заочної форм навчання. Суми: СумДУ, 2017, –89с.
 5.  Дегтяренко О. Г. «Економіка» Навчальний посібник для студентів інженерних спеціальнос-тей денної та заочної форм навчання. Суми: СумДУ, 2019,- 165с.

Обрані публікації

Фахові видання:

 1. Дегтяренко О.Г., Шашков С.В. Вдосконалення функціонування об’єктів малої гідроенерге-тики в Україні. Сталий розвиток ХХІ століття: управління, технології, моделі. Колективна монографія. Черкаси, 2015. – 538 с. – С.235-245.
 2. Дегтяренко О.Г., Шашков С.В. Еколого-економічна доцільність реалізації проектів будівницт-ва та відновлення об’єктів малої гідроенергетики. Науковий вісник МНУ ім. В.О. Сухомлин-ського, серія «Економічні науки» - 2015.- № - С. 112-117.
 3. Теліженко О.М. Дегтяренко О.Г., Шашков С.В. Оптимизация использования ресурсных функций территорий, отведенных под объекты малой гидроэнергетики. Wschodnioeuropejsk ie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Jornal). – ECONOMIA. – III. – 2015. – С. 94-97.
 4. Дегтяренко О.Г., Тюріна Ю.О. Науково практичні засади забезпечення відкритості та прозо-рості функціонування органів державної влади (на прикладі Держекоінспекції Сумської облас-ті). Вісник Сумського Державного університету. Серія економіка. – 2017, №1
 5. Дегтяренко О.Г., Теліженко О.М., Шашков С.В. Визначення залежності приросту вартості земельних ділянок територіальних природно-господарських комплексів малих ГЕС. Вісник Сумського Державного університету. Серія економіка. – 2018, №4.
 6. Івченко О.В., Дмітрієва Н.В., Залога О.О., Дегтяренко О.Г. Дослідження національного зако-нодавства щодо реалізації програми енергозбереження та енергоефективності в промисловості України. Важке машинобудування. Проблеми та перспективи розвитку. Матеріали Міжнарод-ної науковотехнічної конференції 04 - 07 травня 2019 року / Під заг. ред.В. Д. Ковальова. -Кра-маторськ: ДДМА, 2019.-130с.
 7. Ivchenko O., Zhyhylii D., Zaloha O., Zaloga V., Dehtiarenko O. (2020) Resolution of the Friction Coefficient of Adhesion Under Cutting. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) Advanced Manufacturing Processes. InterPartner 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. Springer, Cham
 8. Dudchenko I., Dudchenko Y., Dehtiarenko T., Dehtiarenko O. PUBLIC HEALTH AS SOCIAL SIGNIFICANT PROBLEM OF MODERNITY AND OBJECT OF MANAGEMENT. Wiadomości Lekarskie, VOLUME LXXIII, ISSUE 5, MAY 2020, p.1063.
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.