Байстрюченко Наталія Олегівна

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

е-mail: n.baistriuchenko@ukr.net,

n.baystryuchenko@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-221

Профілі: Scopus​, ResearchGate, LinkedIN, Publons,
Google Scholar

Освіта та кваліфікація

11/10/2017 – диплом доцента по кафедрі управління

26/05/2017 - Сертифікат ECL Authorised Exam Centre, Рівень В2

31/05/2011 – диплом  кандидата  економічних  наук (ДК  № 068121)  за  спеціальністю  08.00.04 – Економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної  діяльності). Тема  дисертаційної  роботи  «Вплив динаміки структури капіталу на фінансово-економічні результати діяльності підприємства»

З 2008 року по 2010 рік – Інтенсивний курс англійської мови з наступних блоків: Everyday English, Business and Economics, Classroom English

01/12/2007 – 30/11/2010:  навчання  в  аспірантурі.  Кафедра  управління,  факультет  економіки  та  менеджменту,  Сумський  державний  університет, м.  Суми,  Україна. 

2007 рік – Отримано  диплом  третього  ступеня  у  Всеукраїнському  конкурсі  студентських  наукових  робіт  за спеціальністю  «Фінанси,  грошовий  обіг  і  кредит»,  м.  Донецьк,  2007 р.

1/09/2006 – 30/06/2007: магістр  з  менеджменту організацій.  Спеціальність:  Менеджмент  організації,  факультет  економіки  та  менеджменту,  Сумський  державний  університет,  м.  Суми,  Україна.  Диплом  з  відзнакою.

1/09/2002 – 30/06/2006:  бакалавр  з  менеджменту організацій.  Спеціальність:  Менеджмент  організації,  факультет  економіки  та  менеджменту,  Сумський  державний  університет,  м.  Суми,  Україна.  Диплом  з  відзнакою.

Автобіографія

З 2015 року – по теперішній час: доцент кафедри  управління,  Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького,  Сумський  державний  університет,  м.  Суми,  Україна.

З 2017 року по 2019 рік: заступник завідувача кафедри управління з навчально-організаційних питань

2017 рік – Перемога у конкурсі педагогічних інновацій. Лауреат І ступеня, Проект «Комплексний інвестиційний проект як напрям активізації самостійної практично-орієнтованої підготовки студентів»

З 2015 року по 2017 рік: Голова профбюро ННІ ФЕМ імені Олега Балацького

2015 рік – Грамота з нагоди Дня науки України за активну участь у виконанні наукової госпдоговірної тематики

2015 рік – курси підвищення кваліфікації за програмою з інноваційної педагогічної діяльності. Стажування у ТОВ «МДЦ Експерт» (Тема: Вивчення досвіду організації закладу медичної сфери).

01/04/2012 – листопад 2015: старший  викладач  кафедри  управління,  факультет  економіки  та  менеджменту,  Сумський  державний  університет,  м.  Суми,  Україна. 

01/12/2010 – 31/03/2012:  асистент  кафедри  управління,  факультет  економіки  та  менеджменту,  Сумський  державний  університет,  м.  Суми,  Україна. 

01/12/07 – 30/11/2010:  навчання  в  аспірантурі.  Кафедра  управління,  факультет  економіки  та менеджменту,  Сумський  державний  університет,  м.  Суми,  Україна. 

2007 р.: ПП «Самаель», посада – заступник директора

Інші обов'язки

з 2009 року – технічний секретар журналу «Вісник СумДУ. Серія: Економіка»

Дисципліни викладання

Теорія організацій

Управління активами організацій

Менеджмент (поглиблений курс)

Управління державною та колективною власністю

Інноваційний менеджмент

Розроблені дистанційні курси

 • Введення в менеджмент, 2018 рік (англійською мовою)
 • Теорія організацій, 2018 рік (англійською мовою)
 • Інвестиційний менеджмент
 • Управління інноваціями
 • Теорія організацій, 2018 рік
 • Управління активами організацій, 2019 рік

Наукові інтереси

 • техніко-економічне обґрунтування інвестиційних проектів
 • корпоративне управління та розвиток корпоративних відносин
 • проблеми теорії та практики підприємництва

Поточні наукові дослідження

Тема № 15.01.06-20/22.ЗП-01 «Технологічні основи багатоступеневого конвективного сушіння в малогабаритних установках з блоками утилізації та рекуперації тепла» (науковий керівник Артюхова Н.О.)

Господарські договори

Розробка концепції формування логістичної мережі для умов Спілки споживчих товариств Сумської області (договір № 53.15-01.14.СП) / Керівник О.М. Теліженко. – Суми :  Вид-во  СумДУ,  2014.  -  32  с.

Розробка техніко-економічного обгрунтування для програми з енергозбереження фабрики ПАТ «Монделіс Україна» (договір №10)

Обгрунтування мережі лікувальних закладів та моделі системи громадського здоров’я (договір №253/34-18/6, №5317/26-05/5897, №5317-2018 СП12020.12.9, №95, №50), 2018 рік

Науково-дослідні роботи

Участь  в  науково-дослідних  роботах:

Організаційно-економічний  механізм  управління  якістю  атмосферного  повітря  на  міждержавному рівні(№ держ. реєстр. 0107U009208)  /  Керівник О.М.  Теліженко.  -  Суми :  СумДУ,  2010.  -  148  с.

Розробка теорії інтегральної оцінки пореципієнтних питомих показників еколого-економічного збитку від забруднення атмосферного повітря (№ держ. реєстр. 0108U000671)   /  Керівник  О.М.  Теліженко.  -  Суми :  Вид-во  СумДУ,  2010.  -  80  с.

Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням (№ держ. реєстр. 0109U0014845) / Керівник Н.А. Антонюк. – Суми: СумДУ, 2011

Оптимізація  структури  капіталу  підприємства (№ держ. реєстр. 0112U001301) /  Керівник  О.М.  Теліженко.  -  Суми :  СумДУ,  2012.

Екологічно-орієнтовані стратегії управління соціально-економічним розвитком території [Текст] / Кер. В.О. Лук'янихін. - Суми : СумДУ, 2014. - 144 с.

Управління  регіональним  розвитком  на  основі  показників  економічного  потенціалу (№ держ. реєстр. 0111U002150)   /  Керівник  О.М.  Теліженко.  -  Суми :  Вид-во  СумДУ (2011-2013 роки).

Конфлікти в організаційно-економічних механізмах підприємства (№ держ. реєстр. 0110U008152)  / Кер. Г.О. Швіндіна. - Суми : СумДУ, 2015. - 135 с.

Формування принципів, методів і механізму раціонального перерозподілу природної ренти в системі "держава-регіон-суб'єкт господарювання" / кер. О.М. Теліженко. - Суми: СумДУ (2014-2016 роки)

Модель системи управління ефективністю та прогнозування використання електричної енергії (№ держ. реєстр. 0111U002150) / кер. О.М. Теліженко. - Суми : СумДУ (2018-2019 рр.) – відповідальний виконавець, 2018 рік

Інше:

Член робочої групи за проектом «TEMPUS-SUCSID Cross Regional Joint Project» Inter-university Start-up centers for students’ innovations development & promotion програми ЄС  TEMPUS  від  Сумського  державного  університету по розробці напрямку «Лідерство».

Член  робочої  групи  за  проектом  «TEMPUS-INARM»  програми ЄС  TEMPUS  від  Сумського  державного  університету  по розробці  галузевої  рамки  кваліфікації  за  напрямом  «Менеджмент». 

Приймала участь в організації  Всеукраїнської  щорічної  конференції  «Екологічний  менеджмент  у  загальній  системі  управління»,  Сумський  державний  університет,  м.  Суми,  Україна. 

Міжнародна активність

2016 рік – Міжнародна мобільність в рамках програми «Staff Mobility for Teaching between Programme and Partner Countries within the framework of Erasmus +» в Університеті Екології і Управління в Варшаві (Польща)

Інші активності

Неурядова громадська організація «Всеукраїнська екологічна Ліга»

Членство в редколегіях журналів

З 2009 року по 2019 рік – технічний секретар журналу «Вісник Сумського державного університету. Серія «Економіка»

Керівництво аспірантами

Алфавваз Осама Фавваз Соуд, Тема: «Стратегічне управління якістю послуг у сфері нематеріального виробництва України» (спеціальність – 073 «Менеджмент»)

відвідані семінари та тренінги

2018 рік – Семінар: «Адміністрування web-ресурсів в домені СумДУ»

2016 рік – Тренінг: «Продукти Microsoft для організації дистанційного навчання»

2015 рік – Семінар: «Досвід роботи провідних підприємств (з виїздом на екскурсію на ТОВ «Керамейа»)»

2015 рік – Тренінг: «Інструменти протидії корупції в руках громадянського суспільства на місцевому рівні – основа успішної реалізації державної антикорупційної політики»

2013 рік – Семінар: «Президентський кадровий резерв 2013»

2013 рік – Семінар: «Досвід роботи провідних підприємств (з виїздом на екскурсію на ТОВ «Будівельна виробничо-комерційна компанія «Федорченко»)»

2013 рік – Семінар: «Бізнес-комунікації: написання ефективного електронного листа»

2013 рік – Семінар: «Можливості автоматизованої системи дистанційного навчання СумДУ»

2013 рік – Тренінг «Користувач програмного забезпечення «ПАРУС-підприємство 7.40» CRM-модуль «Менеджмент і маркетинг» (Корпорація ПАРУС)»

Методичні праці

1. Адміністративний менеджмент для магістрів [Текст]: підручник / ред.: О.М. Теліженко, С.В. Глівенко. – Суми : Університет. кн., 2016. – 871 с.

2. Студенческие стартапы: организационная поддержка в университете [Електронний ресурс]: науч.-метод. пос. / Н.О. Байстрюченко, Т.П. Говорун, А.И. Золотарева и др.; Под ред.: А.М. Телиженка, И.А. Золотаревой. - Електронне видання каф. Філософії, політології. - Сумы-Х.: СумГУ; ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. - 96 с.

3. Методичні вказівки до виконання обов’язкового домашнього завдання з дисципліни «Теорія організацій» / укладач Н. О. Байстрюченко. – Суми : СумДУ, 2014. – 29 с.

4. Панасовський, Ю. В. 3467 Методичні вказівки для виконання обов'язкового домашнього завдання з дисципліни "Оцінка активів фірми" [Текст] : для студ. спец. 7.050201 "Менеджмент організацій" усіх форм навчання / Ю. В. Панасовський, Н. О. Байстрюченко. – Суми : СумДУ, 2013. – 27 с.

5. Методичні вказівки до виконання розрахункової роботи з дисципліни "Інноваційний менеджмент" [Текст] : для студ. економічних спец. заочної та вечірньої форм навчання / О. М. Теліженко, І. О. Теліженко, Ю. П. Скиданенко [та ін.]. – Суми : СумДУ, 2009. – 36 с.

Публікації

Статті (Scopus, Web of Science)
 • Baistriuchenko N. Cyber Sales As The Latest Tool For Optimizing An Enterprise Strategy / Yu. Robul, O. Deineha, M. Prokopenko, N. Novikova, O. Lukianykhina, N. Baistriuchenko // International Journal of Scientific & Technology Research. Volume 9, Issue 02, February 2020. - P. 5264-5268 (Scopus)
 • Baistriuchenko N. Optimization of the System of Monitoring the Effectiveness of Venture Investments / L. Ivanchenkova, I. Sysoieva, J. Ratushna, T. Kotenko, N. Baistriuchenko, Y. Melnyk // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4, November 2019. – P. 2145-2150 (DOI:10.35940/ijrte.D7727.118419) (Scopus)
 • Baistriuchenko N. International Integration in Innovative Development of Economy / Байстрюченко Н.О., Колмикова Т.С., Лук’янихіна О.А., Лук’янихін В.О. // Problems and Perspectives in Management. – Sumy: LLC «СРС «Business Perspectives», 2015. – №1. – P. 203–207 (Scopus)
 • Fedorenko, N.O. Complex system development in formation and usage of firm's own and borrowed capital / Telizhenko, A.M., Fedorenko, N.O., Miroshnichenko, Y.A. // Actual Problems of Economics, -(Kyiv, UKRAINE), 2008, Issue 2, pp. 209-220. (SCOPUS, Web of Science)
© 2018-2020 Кафедра управління імені Олега Балацького Сумського державного університету. All Rights Reserved.