Анотації дисциплін

Публічне управління та адміністрування

Економічна політика та державне регулювання економіки

Дисципліна «Економічна політика та державне регулювання економіки» відноситься до провідних загальноекономічних дисциплін і  вивчає методи, прийоми, способи та інструменти регулювання соціально-економічних процесів, що відбуваються на різних рівнях управління.

Мета викладання дисципліни:  формування системи знань щодо принципів, функцій, методів та засобів реалізації економічної політики та державного регулювання економіки.

Основні завдання дисципліни: формування у студентів знань з питань вивчення сутності, цілей і засад державного регулювання економікою; вивчення організаційної побудови і системи управління економікою з боку держави; висвітлення методології стратегічного і оперативного планування на рівні держави; набуття вмінь ефективно використовувати інструменти державного регулювання певних сфер діяльності на різних рівнях управління.

Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни  студент повинен:

  • знати: сутність понять «економічна політика» та «державне регулювання економіки» та його основні характеристики; теоретичні основи формування та реалізації стратегії розвитку економіки; методологічні основи дослідження проблем, які потребують регулювання; засоби впливу держави на економічний і соціальний розвиток держави та її регіонів; сутність, функції, методологію та методику соціально-економічного прогнозування, державного програмування і макроекономічного планування; загальні риси світового досвіду розвитку державного регулювання економіки; особливості регулювання певних сфер діяльності;
  • вміти: оцінювати соціально-економічну ситуацію у певній сфері господарської діяльності та пов’язані з нею завдання державного регулювання; узагальнювати основні тенденції розвитку економіки і наслідки регуляторних заходів держави; використовувати макроекономічні показники для обґрунтування аналітичних висновків стосовно сучасного стану економіки України та оцінки стратегії її розвитку; визначати перспективні напрями державного регулювання економіки.

Компетентності:

  • загальні: здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями; здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність працювати в команді; здатність планувати та управляти часом; вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми; здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів діяльності);
  • фахові: здатність забезпечувати дотримання нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки; здатність використовувати в процесі підготовки і впровадження управлінських рішень сучасні ІКТ; здатність використовувати систему електронного документообігу; здатність розробляти тактичні та оперативні плани управлінської діяльності; здатність впроваджувати інноваційні технології; здатність до дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування.

Дисципліна вивчає: методологічні основи впливу держави на соціально-економічний розвиток; теоретичні основи формування та реалізації стратегії соціально-економічної політики держави; засоби впливу держави на соціально-економічні процеси; організацію соціально-економічного прогнозування, державного програмування і макроекономічного планування; особливості регулювання різних сфер господарської (регулювання інноваційної та інвестиційної діяльності; регулювання розвитку регіонів; бюджетно-фінансове регулювання; грошово-кредитне регулювання; податкове регулювання; регулювання регіонального розвитку; регулювання зовнішньо-економічної діяльності; регулювання підприємницької діяльності; регулювання галузевого розвитку); особливості регулювання соціальної сфери (регулювання ринку праці та процесів зайнятості населення; регулювання оплати праці; регулювання якості життя населення); регулювання процесів природоохоронної діяльності та раціонального використання природних ресурсів; особливості державного регулювання соціально-економічних процесів у зарубіжних державах.

 

 

 

Адміністративний менеджмент

Аудит і оцінювання управлінської діяльності

Мета дисципліни - формування у студентів систематизованого комплексу знань про особливості управлінської діяльності, її вплив і на ефективність роботи суб’єкта господарювання (підприємства, установи); раціональне використання управлінського персоналу та підходи до оцінювання ефективності його роботи.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

  • знання щодо оцінки ділових якостей, потенціалу і росту особистих якостей керівників;
  • навички формування інформаційної та організаційної культури діяльності керівника;
  • навички обрання критеріїв оцінювання та проведення аналізу показників ефективності управлінської діяльності;
  • уміння щодо формування та впровадження внутрішньої системи звітності і контролю на підприємстві (в установі);
  • навички з діагностики адміністративної діяльності;
  • навички оцінювання державних та муніципальних програм.

Управління проектами

Управління командою та людськими ресурсами проекту

Мета дисципліни – формування сучасного управлінського мислення з питань управління проектами та управління людськими ресурсами, організації ефективної проектної команди та створення умов для їх результативної роботи в проекті.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

- розуміння сутності проектної команди та залучення людських ресурсів до реалізації проекту;

- знання існуючих підходів до залучення людських ресурсів до проектної діяльності;

- уміння визначати критерії формування ефективної проектної команди;

- навички створення організаційної структури проекту та умов ефективної роботи і розвитку проектної команди.

Менеджмент організацій

Бакалаврат

Управління підприємництвом

Мета дисципліни – є надання комплексу економічних знань та формування у студентів підприємницького світосприйняття, підприємницьких умінь і навичок, ознайомлення їх із методологічними основами та методичними інструментами економіки підприємництва, оволодіння навичками економічної оцінки, обліку та аналізу витрат і результатів підприємницької діяльності, визначення її економічної ефективності.

У результаті вивчення дисципліни студент отримає:

– розуміння сутності підприємництва у сучасній економічній системі, соціальної та етичної відповідальності бізнесу;

– знання технології заснування власної справи, механізму і порядку створення суб’єктів підприємницької діяльності, процедури припинення підприємницької діяльності юридичної особи та фізичної особи-підприємця;

– розуміння логіки та схем підприємницької діяльності у загальному вигляді;

– уміння визначати витрати та розраховувати результати господарської діяльності в підприємництві; розраховувати основні податки, збори та інші обов'язкові платежі; оцінювати економічну ефективності інвестицій в підприємництві та економічну ефективність підприємницької діяльності в цілому.

– навички аналізу власних можливостей щодо кар’єри у бізнесі.

Менеджмент організацій та адміністрування

Магістратура

Управління якістю

Мета дисципліни – дати  студентам теоретичні знання і практичні рекомендації щодо організації процесу управління якістю на підприємствах.

Завдання дисципліни – освоїти основні принципи організації управління якістю продукції на підприємстві, методи оцінки якості, нормативну та правову основу системи якості, набути умінь і навичок впроваджувати основні елементи управління якістю у виробництво.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен:

– знати методологічні основи управління якістю, показники якості, економічну доцільність підвищення якості продукції, організаційну структуру управління якістю та систему контролю якості;

– уміти правильно визначати перелік показників з оцінки якості продукції, використовувати різні методи оцінки показників якості, ґрунтовно доводити цілі і завдання підвищення якості з позиції підвищення ефективності виробництва,  використовувати нормативну та правову базу управління якістю продукції для підвищення її конкурентоспроможності, розраховувати соціальну складову ефективності виробництва.

Доктор філософії

Управління науковими проектами

Предмет навчальної дисципліни.

Предметом дисципліни є процеси управління проектами, які здійснюються за допомогою специфічних методів і інструментів: Critical Path Method (СРМ), Program Evaluation and Review Technique (PERT), Metra Potential Method (МРМ), Generalized Activity Network (GAN), Precedence Diagramming Method (PDM), Graphical Evaluation and Review Technique (GERT) та ін., що забезпечують виконання задач проектного менеджменту.

 

Мета навчальної дисципліни.

Метою навчальної дисципліни є освоєння методології управління науковими проектами, а також набуття навичок використання знань з ефективного впровадження проектних рішень у практичній діяльності. Курс є синтетично-аналітичним. Його вивчення базується на концепціях і поняттях теорії управління, інвестиційного менеджменту, операційного менеджменту, організаційної поведінки, системного аналізу.

 

Основні завдання:

- засвоїти основні теоретичні, методичні та організаційні основи проектного менеджменту;

- оволодіти методами управління науковими проектами на всіх фазах життєвого циклу проекту;

- ознайомитися з особливостями, принципами та задачами проектного менеджменту у сфері науково-дослідної та дослідно-конструкторської діяльності;

- ознайомитися з можливостями найбільш поширених програмних засобів управління проектами;

- набути практичних навичок створення інформаційної системи управління проектами у середовищі MS Project;

- отримати практичні навички організації, планування, контролю та регулювання процесів управління науковими проектами та програмами;

- набути практичних навичок підготовки технічної пропозиції наукового проекту за національними та міжнародними (грантова заявка) стандартами.

 

Ключові компетентності.

а) знати:

- основні положення національних та міжнародних стандартів проектного менеджменту, засади проектів, ураховуючи юридичні, фінансові, економічні та техніко-технологічні вимоги та можливості;

- вимоги та умови вибору виконавців проектів на конкурсних засадах;

- принципи, методи та прикладні інструменти організації інформаційного забезпечення виконання наукового проекту та втілення (комерціалізації) його результатів;

- нормативну базу та особливості підготовки й укладання угод (договорів) на виконання наукових проектів.

б) уміти:

- виконувати техніко-економічне обґрунтування проектів;

- оцінювати соціально-економічну ефективність проекту, враховуючи фактори ризику та невизначеності, обмеженість ресурсів, конкурентність ринку та потреби кінцевих споживачів;

- розробляти кошторис і бюджет наукових проектів з урахуванням джерел фінансування;

- ефективно контролювати хід втілення проектів та управляти можливими змінами процесу.

- самостійно підготувати технічну пропозицію наукового проекту за національними та міжнародними (грантова заявка) стандартами.

Перелік основних тем:

1. Методологія управління науковими (науково-дослідними і дослідно-конструкторськими /research and development projects/) проектами та програмами.

2. Нормативно-правове забезпечення управління науковими проектами та програмами.

3. Технічна пропозиція проекту.

4. Фінансування проектів і програм.

5. Проектно-кошторисна документація.

6. Управаління ресурсами проекту.

7.Критерії оцінювання наукових проектів і програм.

8. Інформаційно-аналітичне забезпечення розробки наукових проектів і програм.

9. Звітність про виконання наукових проектів і програм.

 

© 2018-2020 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.