Освітньо-кваліфікаційний рівень "Бакалавр"

Менеджмент

Профіль спеціальності
Студент
 • Я вчився бути лідером і розвинув лідерські та організаторські здібності;
 • Я отримував управлінський досвід вже з першого року навчання і зробив перший крок до керівництва організацією;
 • Я поглиблено вивчав економічні та управлінські дисциплінидля виконання управлінських, організаційних, консультаційних та інших функцій менеджера;
 • Я познайомився із принципами успішного управління відомих менеджерів світу, країни та міста.
 • Я проводив сучасні наукові дослідження у рамках найвідомішої економічної наукової школи в регіоні;
 • Я познайомився із найсучаснішими засобами та технологіями навчання;
 • Я активно використовував ігрові методи навчання.
Випускник
 • Я здатний до креативного мислення;
 • Я вмію працювати у команді та налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань;
 • Я здатний до адаптації, генерування ідей та дій у новій ситуації;
 • Я здатний так управляти організацією та її підрозділами, що приведе компанію до успіху;
 • Я готовий обирати та використовувати сучасні інструменти менеджменту;
 • Я вміюпланувати та управляти часом;
 • Я знаю, як правильно накопичувати, збирати потрібну інформацію та обмінюватися нею у  процесі управління;
 • Я знаю  принципи психології управління та використовую їх у професійній діяльності.
Професіонал

Я можу працювати:

 • менеджером (управителем) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
 • помічником керівників підприємств, установ та організацій;
 • помічником керівників виробничих та інших основних підрозділів;
 • менеджером-адміністратором на первинному рівні управління;
 • аналітиком у сфері професійної зайнятості;
 • інспектором відділу кадрів;
 • помічником менеджера з персоналу; з атестації, навчання та мотивації персоналу; з підбору та адаптації персоналу;
 • регіональним спеціалістом з персоналу;
 • фахівцем з управління, навчання та розвитку персоналу; з кадрового адміністрування; з мотивації; з набору персоналу; з обліку кадрів та ін.;
 • аналітиком та консультантом в організаціях, установах та підприємствах реального сектору економіки;
 • менеджером у міжнародних компаніях та консалтингових фірмах.
Унікальність моєї спеціальності

Основними перевагами моєї спеціальності є:

 • Моя спеціальність є затребуваною на ринку праці, оскільки кожна компанія потребує висококваліфікованих менеджерів. За даними Міністерства освіти і науки України в 2017 році спеціальність «Менеджмент» увійшла до трійки найбільш популярних серед абітурієнтів. Серед потреб українського ринку праці спеціальність «Менеджмент» займає шосте місце, а серед європейського ринку - п’яте місце;
 • Моя спеціальність адаптована до Європейської рамки кваліфікацій та відповідає загальним вимогам Європейської асоціації гарантії якості у вищій освіті (ENQA);
 • Моя спеціальність є універсальною, оскільки  я вивчав сучасні наукові підходи до управління складними системами. Я можу легко адаптуватися до будь-якого напряму професійної діяльності;
 • Я можу успішно реалізувати себе як у великих корпораціях, так і у власному бізнесі.
Опис освітньої програми
Робочі регламенти

Публічне управління та адміністрування

Профіль спеціальності

Студент

 • Я отримав навички аналізу та оцінювання результатів соціально-економічного розвитку на різних рівнях публічного управління.
 • Я навчився приймати ефективні адміністративні рішення.
 • Я використовував інноваційні технології у сфері публічних закупівель, електронного урядування та електронної демократії.
 • Я навчився дослідницької та пошукової діяльності в сфері публічного управління та адміністрування;
 • Я стажувався в системі публічної влади в Україні та за кордоном.
 • Я відвідував тренінги в міській та обласній раді, в центрах надання адміністративних послуг.
Випускник
 • Я вмію ідентифікувати основні суспільні проблеми розвитку місцевої громади та координувати діяльність громадських організацій.
 • Я можу виконувати професійні завдання в органах адміністративно-територіального управління, організаціях державної та комунальної власності.
 • Я маю досвід планування оперативної та стратегічної управлінської діяльності у сфері публічного управління та адміністрування.
 • Я можу у складі робочої групи проводити прикладні дослідження в сфері публічного управління та адміністрування.
 • Я дотримуюся нормативно-правових та морально-етичних норм поведінки в сфері державної служби.
Фахівець
 • Тепер я підготовлений до роботи:
 • фахівцем в громадських організаціях;
 • фахівцем в управліннях та відділах обласних та місцевих адміністраціях;
 • фахівцем в організаціях житлово-комунального господарства;
 • фахівцем в центрах надання адміністративних послуг.
Унікальність
 • Моя спеціальність є затребуваною в органах державного управління та місцевого самоврядування, що визначається Стратегією реформування державного управління в Україні на 2016-2020 рр., затвердженою Розпорядженням Кабінету Міністрів України №474-р. від 24.06.2016 р.
 • Моя спеціальність адаптована до Європейської рамки кваліфікацій та відповідає загальним вимогам Європейської асоціації гарантії якості у вищій освіті (ENQA).Я можу забезпечити  європейський рівень надання адміністративних послуг на засадах «Good Governance» − доброго, належного врядування.
 • Моя спеціальність відповідає принципам публічного адміністрування ЄС та спрямована на надання якісних публічних послуг громадянам.
 • Я можу професійно реалізувати себе як в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, так і на державних підприємствах та в установах.
Опис освітньої програми
Робочі регламенти

Освітньо-кваліфікаційний рівень "Магістр"

Менеджмент організацій та адміністрування

Про спеціальність

Менеджмент організацій і адміністрування охоплює такі напрямки діяльності, як:

 • проектування організації;
 • управління використанням активів організації;
 • управління ресурсами організації;
 • управління виробництвом;
 • управління персоналом;
 • управління маркетинговою діяльністю;
 • управління фінансово-економічною діяльністю організації;
 • управління розробками та науковими дослідженнями;
 • антикризове управління;
 • управління інвестиціями;
 • управління запасами;
 • стратегічний менеджмент;
 • управління проектами та програмами;
 • управління організаційною поведінкою;
 • організація процесу управління;
 • діагностика управління організацією;
 • реструктуризація управління;
 • управління ризикозахищеністю організації;
 • управління життєвим циклом організації;
 • управління конкурентоспроможністю організації;
 • управління ефективністю роботи організації у цілому;
 • управління стратегічним розвитком організації та ін.

Фахівці спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування» можуть займати посади:

 • керівників підприємств, промислових установ та організацій різних форм власності та їх заступників;
 • начальників відділів кадрів, відділів охорони праці, відділів соціального розвитку, підрозділів маркетингу, планово-економічних відділів, відділів збуту, комерційних відділів, підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю;
 • економічних радників;
 • фахівців з управління.
Отримана кваліфікація дає можливість відкрити власну справу, як зробили багато хто з випускників кафедри управління!

Навчальний процес здійснюють високопрофесійні викладачі, які мають вчені звання професора та доцента. Більшість викладачів мають більше 10 років педагогічного стажу та досвіду науково-дослідної діяльності. Працівники кафедри активно співпрацюють з провідними організаціями та підприємствами в Сумському регіоні та за його межами, мають зв'язки з науковцями країн близького та далекого зарубіжжя. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та міжвузівських конференціях, семінарах, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах.

Існує ряд переваг навчання за спеціалізацією «Менеджмент організацій і адміністрування»:

 • використання мультимедійних технологій;
 • сучасні програми з використанням ігрових методів навчання;
 • отримання першого управлінського досвіду;
 • набуття лідерських якостей;
 • ділові ігри та командні тренінги у рамках магістерських програм;
 • лекції закордонних вчених та провідних європейських викладачів;
 • випускники програми набувають компетенцій, що дозволяють їм працювати керівниками компаній;
 • можуть бути співробітниками науково-дослідних інститутів та викладачами вузів відповідного профілю.
Робочі регламенти

Адміністративний менеджмент

Опис освітньої програми

Назва освітньої програми:

Адміністративний менеджмент

Програма підготовки

магістр

Тривалість програми

1,5 років

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (для ОПП)

120 кредитів ECTS (для ОНП)

Галузь знань:

28 «Публічне управління та адміністрування»

Умови вступу

Правила прийому до СумДУ у 2018 році

Форми навчання

Денна, заочна

Опис освітньої програми

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на професійну та наукову підготовку висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати адміністративну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати адміністративні функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою забезпечення сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів

Характеристика освітньої програми

Об’єктами вивчення є сфера адміністративного управління.

Цілі навчання:

підготовка фахівців, здатних використовувати набуті компетентності в межах професійної діяльності.

Теоретичний зміст предметної області:

термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях і адміністрування у всіх сферах діяльності.

Методи, методики, технології та інструменти:

наукового пізнання, аналітичної обробки інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування. - інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

Іноземна мова

Методологія і організація наукових досліджень (для ОНП)

Право в публічному управлінні та адміністративній діяльності

Адміністрування антикризової діяльності

Техніка адміністративної діяльності

Теорія організацій

Теорія і практика адміністрування

Управління трудовими ресурсами

Управління змістом робіт

Управління інформаційними зв’язками

Перейти до анотацій дисциплін

Практика/стажування

Управлінське (адміністративне) стажування на базі державних установ передбачені для денної та заочної  форм навчання у обсязі 10 кредитів ЕCTS (для ОНП) та 5 кредитів ECTS (для ОПП)

Кафедри, які забезпечують виконання програми

управління

Керівник освітньої програми, контактна особа

Древаль О. Ю.

 

Інші особливості програми

Програма формує фахові знання та  професійні  навички з публічного управління та адміністрування з урахуванням регіональних особливостей  адміністративного менеджменту . В межах програми передбачається підготовка фахівців адміністративних систем. Програма базується на вимогах Національної рамки кваліфікацій. Професійні компетентності випускників формуються з врахуванням проектно-орієнтованих, процесно-орієнтованих та об’єктно-орієнтованих функцій управління.

Робочі регламенти

Державна служба

Опис освітньої програми

Назва освітньої програми:

Державна служба

Програма підготовки

магістр

Тривалість програми

30 місяців-заочна, 18 місяців -денна

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Галузь знань:

28 «Публічне управління та адміністрування»

Умови вступу

Правила прийому до СумДУ у 2017 році

Форми навчання

Заочна, денна

Опис освітньої програми

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на професійну підготовку висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів

Характеристика освітньої програми

Об’єктами вивчення є вся сфера публічного управління та адміністрування.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних використовувати набуті компетентності в межах професійної діяльності.

Теоретичний зміст предметної області:

термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях і адміністрування у всіх сферах діяльності.

Методи, методики, технології та інструменти:

наукового пізнання, аналітичної обробки інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування. - інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

Публічна політика

Право в публічному управлінні

Стратегічне управління

Економіка та врядування  

Публічна служба

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

Практика/стажування

Практична підготовка на базі державних установ передбачена тільки для денної форми навчання у обсязі 10 кредитів ECTS

Кафедри, які забезпечують виконання програми

управління

Керівник освітньої програми, контактна особа

Павленко О.О.

 

Інші особливості програми

Програма формує фахові знання та  професійні  навички з публічного управління та адміністрування з урахуванням регіональних особливостей  публічної політики . В межах програми передбачається підготовка державних службовців за профілізацією: Професіонали державної служби.

Програма базується на вимогах Національної рамки кваліфікацій, освітньої програми підготовки магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Національної академії державного управління при Президентові України. Професійні компетентності випускників формуються з врахуванням проектно-орієнтованих, процесно-орієнтованих та об’єктно-орієнтованих функцій управління.

Робочі регламенти

Управління проектами

Про спеціальність

Спеціалізація «Управління проектами» охоплює такі напрямки діяльності, як:

 • планування процесів управління ресурсами проекту (в тому числі управління змістом робіт, управління вартістю робіт, управління якістю робіт, управління трудовими ресурсами, управління ризиками, управління закупівлями та інші);
 • підбір та формування команди проекту;
 • прийняття проектних рішень;
 • прийняття рішень щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;
 • формування та підтримування сприятливого психологічного клімату в колективі.

Відповідно до класифікатора професій ДК 003:2005, випускники спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами» отримають професію:

 • 2447.1. Наукові співробітники (проекти та програми).
 • 2447.2. Професіонали з управління проектами та програмами.

Фахівці спеціальності «Управління проектами» можуть працювати експертами; оцінювачами; керівниками; консультантами з планування, формування та реалізації державних регіональних проектів соціально-економічного розвитку, з управління інвестиційними проектами у галузях будівництва, транспорту, освіти, екології, побутового та торгівельного обслуговування і програм розвитку в промисловості.

Первинними посадами спеціалістів спеціальності «Менеджмент» спеціалізації «Управління проектами» є такі:

 • директор програми;
 • головний менеджер програми, проектів;
 • директор проекту;
 • менеджер проекту;
 • керівник проектної групи, відділу, центру з розробки та реалізації проектів, програм розвитку;
 • головний фахівець чи керівник проектного підрозділу в промисловості, будівництві, на підприємствах транспорту і зв'язку;
 • головний інженер проекту;
 • керівник науково-дослідних та конструкторських підрозділів;
 • менеджер з планування проектів;
 • координатор проекту;
 • помічник менеджера проекту та ін.
Оволодіння спеціальністю “Менеджмент” за спеціалізацією «Управління проектами» надає реальні можливості кар'єрного зростання керівникам та спеціалістам!

Навчання за спеціалізацією «Управління проектами» має ряд переваг:

 • найсучасніші програмні засоби в галузі управління проектами;
 • тренінги висококласних спеціалістів;
 • практичні навички з розробки бізнес-проектів;
 • формування власної команди;
 • практичні навички роботи у творчих групах, проектних командах;
 • оволодіння актуальними знаннями та навичками у сфері планування, що є цінним для реалізації цілей особистісного зростання;
 • розвиток творчого мислення та креативності, що стане основою новаторської поведінки та інноваційної діяльності;
 • отримання компетенцій, які затребувані в будь-яких галузях економіки;
 • надбання навичок з професійного розвитку відповідно до сучасних вимог ринку.

На спеціалізацію «Управління проектами» приймаються особи, які мають диплом бакалавра або спеціаліста, незалежно від напряму підготовки (спеціальності).

Навчальний процес здійснюють високопрофесійні викладачі, які мають вчені звання професора та доцента. Більшість викладачів мають більше 10 років педагогічного стажу та досвіду науково-дослідної діяльності. Працівники кафедри активно співпрацюють з провідними організаціями та підприємствами в Сумському регіоні та за його межами, мають зв'язки з науковцями країн близького та далекого зарубіжжя. Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних та міжвузівських конференціях, семінарах, публікують свої роботи у міжнародних видавництвах.

Робочі регламенти
© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.