Image

Опанасюк Юлія Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

yu.opanasiuk@management.sumdu.edu.ua

Кабінет: Н-221

Профілі: ResearchGateGoogle ScholarScopusSumDU Repository

Освіта та кваліфікація

СумДУ, 2004, спеціальність: Економіка підприємства, кваліфікація: магістр з економіки підприємства

К.е.н., спеціальність: економіка природокористування та охорони навколишнього середовища, тема дисертації: «Еколого-економічна оцінка техногенних катастроф»

Свідотство про підвищення кваліфікації за програмою з іноваційної педагогічної діяльності, 17.11.2015. Тема: Інтерактивне навчання в дисципліні «Державне і регіональне управління»

Міжнародний досвід: 15/07/2018 - 1/10/2018: участь у  стажуванні за програмою підвищення кваліфікації «Збалансованість економіко-правових процесів у суспільстві і бізнес-середовищі в умовах глобалізації», (120 академічних годин, 4 кредити), Варненський економічний університет, м. Варна, Болгарія.

Інші обов'язки

Головний редактор журналу "FEMily Book"

Навчальні курси

теорія організацій (BSc.M, MS.M)

управління конкурентоспроможністю торгівельної організації (BSc.M)

управління економічним потенціалом підприємства (BSc.M)

публічне адміністрування (MS.M)

організація надання публічних послуг (BSc.M)

адміністративно-територіальне управління (BSc.M)

наукові основи формування стратегій адміністративно-територіальних утворень (MS.M)

Наукові інтереси

  • економіка катастроф
  • еколого-економічні збитки
  • державна служба, публічне адміністрування

Наукові дослідження

Поточні наукові дослідження: 

публічне адміністрування екологічної безпеки

Попередні наукові дослідження:

еколого-економічна оцінка наслідків катастроф природного та техногенного характеру

Наукове керівництво студентами

Щорічна участь у конференціях як наукового керівника студентів.

Результати:

1. Місечко О. ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА МАРКЕТИНГУ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ/ Місечко О., Опанасюк Ю.А. //STABICONsystems – 2017: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 27 – 29 квітня 2017 р. / редкол. : Г. О. Швіндіна, Д. О. Смоленніков, А. А. Іскаков. – Суми : Сумський державний університет, 2017. – 141 с.

2. Опанасюк Ю.А. Розвиток  Інноваційних технологій як метод підвищення конкурентоспроможності на ринку ресторанних послуг/ Опанасюк Ю.А. , Шульга К. О.//Матеріали XI Міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг інновацій і інновації у маркетингу». 28–30 вересня 2017 року / під заг. ред. д.е.н., проф. С.М. Ілляшенка. – Суми: ТРИТОРІЯ, 2017. – С.132-134

Обрані публікації

Підручники:

1.      Павленко О.О. Управління соціальною та еклогічною безпекою/ Павленко О.О., Шевченко Т.І., Опанасюк Ю.А.  //Адміністративний менеджмент для магістрів : підручник / Ред.: О.М. Теліженко, С.В. Глівенко. – Суми : Університет. кн., 2016. – 871 с.

Монографії:

1.  Matvieieva Yu. T. Scientific and Methodological Approaches to  Assessing the Economic Efficiency of Ecologically-oriented Administrative Territory Management System  Implementation/ Matvieieva Yu. T., Mashyna Yu. P., Opanasiuk Yu. A. //Innovations in the development of socio-economic systems: microeconomic, macroeconomic and mesoeconomic levels. – Collective monograph. – Vol. 2. Lithuania: “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2016. – 332 р.

Статті:

1.      Telizhenko, O. M.Organizational and economic basis of natural and man-made disasters consequences management/ Telizhenko, O. M., Mashina Yu. P., Opanasiuk Yu. A. //Journal of Environmental Management and Tourism.- v. 8, n. 1, p. 270-278, may 2017. 

2.      OpanasiukYu. A.The Analysis of Islamic Religio-political Ideology and Islamic Fundamentalism/Yu. A.Opanasiuk,  A. Kornitska //ВісникСумДУ. - 2017. - №1. – С. 15-20

Матеріали конференцій:

1.       Baistriuchenko N.OSocio-cultural Factors of Tour Services in Ukraine/ N.O.Baistriuchenko,  Yu. A.Opanasiuk, I.O. Maksymenko //International Scientific-Practical Conference Economic Innovative potential of socio-tconomic systems: the challenges of the global world: Conference Proceedings, Part I, June 30, 2016. Lisbon: Baltija Publishing. 200 p.

2.       Baistriuchenko N.O Сooperation of  UkraineandtheEU inTourism/N.O. Baistriuchenko,  Yu. AOpanasiuk, K.MBezuglaya //International Scientific Conference Modernization of socio-economic systems: the new economic condition: Conference Proceedings, Part 2, September 28, 2016. Kielce, Poland: Baltija Publishing. 216 p.

3.       Опанасюк Ю.А. АНАЛІЗ СТРУКТУРИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В СУМСЬКОМУ РЕГІОНІ/Ю.А.Опанасюк, Ю.М. Мельник//Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет- конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р. : [тези доп.] / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Х. : ХДУХТ, 2017. – С. 280-282

© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.