Оніщенко Маргарита Леонідівна

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

е-mail: m.honcharova@uabs.sumdu.edu.ua

Кабінет: М-403

Профілі: Scopus, WoS, ResearchGate, Google Scholar

Освіта та кваліфікація

Закінчила Сумський державний аграрний університет за спеціальністю «Менеджмент організацій» (1995-2000 рр.).

  1. 08.11.2007 р. – присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук Диплом  ДК №043308.
  2.  Здобула кваліфікацію «магістр з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності» у ДВНЗ «УАБС НБУ» (2008-2009рр.).
  3. 29.03.2012 р. – присвоєно вчене знання доцента Атестат 12 ДЦ №0431358.

Здобула кваліфікацію  «спеціаліст з практичної психології» у  Сумському державному  педагогічному університеті ім. А.С. Макаренко (2013-2015 рр.).

Досвід роботи

доцент кафедри управління та фінансово-економічної безпеки Навчально-науковий інститут бізнес технологій «УАБС» Сумського державного університету

Навчальні курси

Стратегічне управління

Управління персоналом

Наукові інтереси

управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку

Поточні наукові дослідження

сучасний менеджмент: проблеми та  тенденції розвитку; стратегічне управління вітчизняними підприємствами  в умовах невизначеності середовища

Попередні наукові дослідження

управління та організація системи економічної безпеки вітчизняних підприємств із застосуванням послуг з управлінського консультування; державне регулювання зайнятості населення в ринкових умовах; психологічна характеристика конфліктів у навчальній діяльності студентів

Наукове керівництво студентами

керівництво науковими роботами студентів  за напрямом «Менеджмент»

Обрані публікації

Підручники:

1. Маркетинг у банку [Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. проф. Т. А. Васильєвої ; Т. А. Васильєва, С. М. Козьменко, І. О. Школьник та ін. ; Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2014. – 353 с.  Підрозділ 4.3. – С. 117-125.

2. Гончарова М.Л. Теорія організації / М.Л. Гончарова, Г.О. Мірошниченко //Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України”; [уклад.: М. Л. Гончарова, Г. О. Мірошниченко]. – Суми : ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2015. – 134 с

Монографії:

  1. Економічне обґрунтування реінжинірингу бізнес-процесів виробничих підприємств. Монографія / За ред. Л. М. Таранюка. – Суми: Мрія – 1, 2010. – С.17-42.
  2. Оніщенко М.Л. Сучасний стан та проблеми інвестування в Україну / М.Л. Оніщенко, О.О. Дутченко.// Управління стійким розвитком економіки: колективна монографія за ред. д.е.н., проф. Прохорової В.В.– Х: Видавництво Іванченка І.С., 2018. – С. 128-136.
Статті:

1. Гончарова М.Л.  Застосування ситуаційно-адаптивного підходу до формування системи економічної безпеки вітчизняних підприємств /М.Л. Гончарова // Науковий вісник Херсонського державного університету. Частина 2, Вип. 6. – 2014.  – С. 141-144 (серія економічні науки) (фахове видання). 

2. Гончарова М.Л. Управлінське консультування в Україні: основні проблеми, тенденції та напрями розвитку / М.Л. Гончарова // Актуальні проблеми економіки. – К., 2015. – № 2(164). – С. 136-142. (фахове видання SCOPUS).

3. Оніщенко М.Л. Альтернативні джерела енергії як умова вирішення зростаючих проблем енергозабезпечення [Електронний ресурс] / М.Л. Оніщенко, В.О. Мартиненко // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2017. – № 6. – Режим доступу до ресурсу: http: // www. easterneurope-ebm.in.ua/6 2017ukr.

4.Оніщенко М.Л. Шляхи і напрями вдосконалення державного регулювання зайнятості населення в ринкових умовах [Електронний ресурс]  / М.Л. Оніщенко, В.О. Мартиненко // Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. – Випуск №16. – Квітень. – Режим доступу до ресурсу: http:global-national.in.ua/issue-16-2017.

5. Оніщенко М.Л. Особливості механізму управління економічною безпекою підприємства / М.Л. Оніщенко, Б.І. Сюркало // Економіка та суспільство. – 2018. - № 16. – Режим доступу до журналу: http// economyandsociety.in.ua

Матеріали конференцій:

  1. Goncharova M.L. Аdaptive-situational management of enterprises in ukrainian conditions / M.L. Goncharova, G.I. Smirnov // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку економіки: оцінка та перспективи вирішення» м. Дніпропетровськ, 11-12 липня 2014 р. –  Дніпропетровськ: НО « Перспектива», 2014. – С. 64-66.
  2. Гончарова М.Л. Сутність маркетингу: індустріальна та  постіндустріальна ера / М.Л. Гончарова [Електронний ресурс] // Міжнародна науково-практична конференція «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики» 25-26 вересня  2014 року. Харківський інститут банківської справи УБС НБУ. Режим доступу -  http://khibs.edu.ua/c.php?nm=1003&id_punkt=56.
  3. Оніщенко М.Л. Розвиток туризму в Україні: проблеми та перспективи / Оніщенко М.Л., Фесенко Ж.В. // Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародне співробітництво для локального розвитку», Краматорськ 26 жовтня 2016 р. – Вінниця: ТОВ «Нілан – ЛТД», 2016. – С. 66-68
  4. Оніщенко М.Л. Фінансова стратегія в системі управління підприємством / Оніщенко М.Л., Трофименко А.В. // Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 листопада 2016 р. – Львів: Львівський інститут МАУП, 2016. – Ч. 2. – С. 33-37.
  5. Оніщенко М.Л. Cучасний стан іноземного інвестування в Україну / М.Л. Оніщенко, О.О. Дутченко//Соціально-економічні проблеми сучасності: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Маріуполь, 15 червня 2018 р. – Маріуполь, 2018. – С.404-408.
© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.