Галинська Юлія Вікторівна

Посада: доцент кафедри управління

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: доцент

Ел. пошта: y.halynska@management.sumdu.edu.ua,

Galinskaja.julia@gmail.com

Кабінет: Н-221

Профілі: Scopus​, WoS, ResearchGate, Google Scholar

Освіта та кваліфікація

кандидат економічних наук, доцент

Наукові інтереси

  • Управління природоресурсною рентою
  • Сталий розвиток
  • ​Економіка природокористування
  • ​Стратегічний менеджмент

Навчальні курси

Інвестиційний менеджмент

Етика ділового спілкування 


Мови викладання:

українська, англійська

Гранти

1. Post-doc program, BACKIS, within the framework of Erasmus Mundus, University of Montpellier 1 and 2, Montpelier (France), 01/10/2015 – 30/06/2016

2. Program of Academic Exchange EMINENCE within the framework of Erasmus Mundus, University of Montpellier 1 and 2, Montpelier (France), October 2014
3. Tempus Project: Inarm «Informatics and Management: Bologna-style Qualifications Frameworks».
PROJECT TITLE: 530601-TEMPUS-1-2012-1-PL-TEMPUS-SMHES
4. Tempus Project «Inter-University Start-up Centers for Students’ Innovations Development and 
Promotion» PROJECT TITLE: 530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES 

Обрані публікації

Підручники:

1. Management for bachelors: textbook: in 2 b. / under the editorship of O. Balatskiy, O. Telіzhenko.-  Sumy: University Book, 2009. – B.1. -  605 p.
Name of the chapter:
Halynska Y.Models for determining the borrower's insolvency. Management for bachelors / Textbook under the editorship of O. Balatskiy, O. Telіzhenko.-  Sumy: University Book, 2009. – B.1. -  P.485 – 487.
Halynska Y.The economic content of foreign investment and the forms and methods of its involvement. Management for bachelors / Textbook under the editorship of O. Balatskiy, O. Telіzhenko.-  Sumy: University Book, 2009. – B.1.. -  P. 487 - 493
Halynska Y. The formation of public policy in encouraging investment and attracting foreign investment. Management for bachelors / Textbook under the editorship of O. Balatskiy, O. Telіzhenko.-  Sumy: University Book, 2009. – B.1. -  P. 493 – 496
Halynska Y. The essence of the notion of corporate governance. Management for bachelors / Textbook under the editorship of O. Balatskiy, O. Telіzhenko.-  Sumy: University Book, 2009. – B.1. -  P. 558 – 561
Halynska Y.Subjects and objects of corporate governance. Management for bachelors / Textbook under the editorship of O. Balatskiy, O. Telіzhenko.-  Sumy: University Book, 2009. – B.1. -  P. 561 - 564
Halynska Y.Models of corporate governance. Management for bachelors / Textbook under the editorship of O. Balatskiy, O. Telіzhenko.-  Sumy: University Book, 2009. – B.1. -  P. 564 – 571
Halynska Y.Economic partnership as objects of corporate governance. Management for bachelors / Textbook under the editorship of O. Balatskiy, O. Telіzhenko.-  Sumy: University Book, 2009. – B.1. -  P. 571 – 577.
 
Монографії:
 
1. Галинська Ю.В. Державне регулювання розподілу природно-ресурсної ренти в національній економіці України: монографія / Ю.В. Галинська. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 298с. 
ISBN 978-966-657-708-8
2. Halynska Yuliia Collaborative alliances in environmental management : monograph / Yu. Halynska. – Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing is a trademark of International Book Market Servise Ltd., 2017. – 52 
 ISBN 978-620-2-07892-4
3. Halynska Yuliia Does it possible to redistribution the rental income from the extracting companies in terms of co-opetition  / Yu. Halynska and etc.  International monograph  in the Poland «Economy and education of Ukraine: on the road to EU, Poland Nowy Sacz: Видавництво Nova Sandec, - 2016. – P. 92-107.
ISBN 978-83-88421-84-6
4. Галинська Ю.В. Еколого - економічні аспекти збалансованого використання  природних ресурсів  в регіоні / Ю.В. Галинська. Сталий людський розвиток місцевих громад: Наукові праці підготовлені за підтримки спільного Проекту Європейського Союзу та Програми розвитку OOН; Місцевий розвиток, орієнтований на громаду – Київ: :ПРООН, 2015. –  (спец. Випуск). – С. 223-335.
5. Halynska Yuliia Waste - secondary resources: management, economics, organization / T. Shevchenko,  A. Telizhenko . -  Ecological and economic assessment municipal solid waste in two volumes SumDU,  2013. [Електроне видання].  – Режим доступу: https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/34731/1/Monograph_V%202.pdf
ISBN 978-966-657-490-2
 
Статті:
 
1. Halynska Y., Telizhenko A. Risk in the formation of collaboration alliance of the redistribution natural rental income/ A. Telizhenko // Problems and Perspectives in Management: - LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives”, 2016. -  Volume 14, Issue 4, – p. 181-185.
2. Halynska Y. Formation of a complex of management decisions on the reduction of environmental pollution during the development of coal mines/ Beata Gibesova, Vaclav Zubiček, Eliška Fiedlerova // Problems and Perspectives in Management: - LLC “Consulting Publishing Company  “Business Perspectives”, Volume 15, 2017 Issue #2 (cont. 1) pp. 246-254 .
3. Halynska Yu.V. Strategic view on the rental policy in the field of environmental management / Yu. V. Halynska // Problems and Perspectives in Management: - LLC “Consulting PublishingCompany “Business Perspectives”, 2018. -  Volume 16 , Issue 1, – p.1-11
4. Y. Halynska Coopetition of ukrainian enterprises in the field of natural resourсе management in the conditions of the modern economy / Y.V. Halynska // «EUREKA: Social and Humanities» Tallin:Publisher «Scientific Rout»,- Issue 6 (12) -2017. – pp. 31-37. 
5. Y. Halynska Scenarios of implementing the mechanism of collaborative alliances on the tarritories of natural resource extraction with risk factor / Y. Halynska // Сучасні питання економіки і права:зб.наук.праць. –К:КиМУ, 2017. –Випуск 2(5,6). –с.76-84.
6. Галинська Ю.В. Державне регулювання рентної політки в паливодобувній галузі України в умовах трансформації соціально-економічних відносин / Ю.В. Галинська //  Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство», Ужгород: Вид-во «Видавничий дім «Гельветика»,  - 2017. – Вип. 16,  - с.52-57.
7. Галинська Ю.В. Класифікації ризиків при функціонуванні  колабораційних альянсів у природокористуванні / Ю.В. Галинська //Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки» Херсон: Вид-во: «Видавничий дім «Гельветика», 2017. -  Вип. 27. Частина 1 C. 49-54.
8. Галинська Ю.В. Взаємодія  видобувних підприємств України  в умовах коопетиції / Ю.В. Галинська // Вісник Одеського національного університету ім. І. І. Мечнікова Серія: Економіка, Одеса: Вид-во ОНУ ім. І. І. Мечнікова, 2017. - Том 22, Випуск 7(60). – С. 27-31.
9. Галинська Ю.В., Розподіл частки природно-ресурсної ренти паливодобувних підприємств  між позабюджетними фондами на рівні регіону / Н. О. Байстрюченко //Науково-виробничий журнал «Бізнес-Навігатор», Херсон: Вид-во «Міжнародний університет бізнесу і права», – 2017. -  Вип. 4 (43), - с.68-74
10. Halynska  Yuliia Emergence of synergetic effect in creation of collaborative alliances in natural resource management / Y. Halynska // Environmental Economics (open-access), LLC “Consulting Publishing Company “Business Perspectives” 8(3), 150-156. doi:http://10.21511/ee.08(3- 1).2017.07
11. Halynska Y. Developing the strategies for implementation of collaborative alliance in the extractive field / Y. Halynska // «EUREKA: Social and Humanities» Tallin:Publisher «Scientific Rout»,- Issue 4/ -2017. – pp. 13-20.
12. Галинська Ю.В. Формування бюджетів територіальних громад за рахунок розподілу природно-ресурсної ренти паливодобувних підприємств» / Ю.В. Галинська //  Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», Ужгород: -2017. -  Вип. 2 (50), - С.253-261.
 
Матеріали конференцій:
 
1. Галинська Ю.В. Стратегические коллаборационные альянсы природодобывающих предприятий как метод внедрения социально-ориентированной политики в регионах International scientific conference The global competitive environmental: development of modern social and economic system, April 21, - 2017. Chisinau, Republic of Moldova:Baltija Publishing, P.15-17.
2. Галинська Ю.В. Необхідність розробки «стратегічного набору» щодо регіональних стратегій розвитку в сфері природокористування Матеріали Міжнародної наукової конференції «Від Балтики до Причорномор’я: формування сучасного економічного простору  - Рига, Латвія, 19 серпня  - 2017. –С.39-41
3. Галинська Ю.В. «Фактори успіху колабораційних альянсів при узгодженні інтересів суб'єктів хазяйнування» Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна економіка: стан та перспективи подальшого співробітництва з країнами ЕС» - Запоріжжя, 3 лютого 2017 р. – Резекне (Латвія),Запоріжжя (Україна): Класичний приватний університет, 2017.– С. 26-28
4. Галинська Ю.В. «Рентна складова у трансформації соціальної політики України» Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання, проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин» - Київ, 23-24 грудня  - 2016. - С.74-76.
5. Галинская Ю. В. «Определение основных рисков  при формировании коллаборационных альянсов в природодобывающих отраслях Украины» // Матеріали міжнародної наукової конференції «Розвиток міжнародної конкурентоспроможності: держава, регіон, підприємство» 16 грудня 2016. - Лиссабон (Португалия): Вид-во Nova University, -  2016. - С. 78-80
6. Halynska Y. «Formation of cooperative and collaborative alliances as a method of adoption of the innovative solutions» // International Scientific Conference "Prospects effective management making in business and projects". –Odessa, 29-30 September 2016.-P.13-17.
7. Halynska Y. «The impact of social responsibility on sustainable use of natural resources»// International Scientific Conference "Management of innovative processes in Ukraine: economic, social and political transformation," – Lvov: 19-21 May 2016. – С.57-59.  
© 2018 Кафедра управління Сумського державного університету. All Rights Reserved.