Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Дізнатися про спеціальності

  1. Публічне управління та адміністрування
  2. Адміністративний менеджмент
  3. Управління проектами
  4. Державна служба
  5. Менеджмент організацій і адміністрування

Розкрий свій потенціал − створи успішну організацію!
Спеціальність 073  Менеджмент

Назва освітньої програми:

Менеджмент

Програма підготовки

бакалавр

Тривалість програми: 

4 роки

Кількість кредитів: 

240 кредитів ECTS

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Умови вступу:

Правила прийому до СумДУ у 2017 році

Форми навчання: 

денна, заочна, дистанційна

Опис освітньої програми:

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на розвиток у студентів глибоких знань у галузі управління та адміністрування підприємствами, установами, організаціями та їх підрозділами з широким доступом до працевлаштування, та формування критичного мислення й здатності до подальшого навчання.

Характеристика освітньої програми

Об’єктами вивчення є управління організаціями та їх підрозділами.

Цілі навчання:підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами на засадах оволодіння системою компетентностей.

Основний фокус програми та спеціалізації: здійснення управлінської діяльності; формування комплексу знань, умінь та навичок з управління комерційною діяльністю, адміністрування підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.

Бакалавр з менеджментупідготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатний обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, продажу та маркетингу, управління бізнес-процесами та персоналом, зокрема: менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера з реклами, менеджера із збуту, менеджера зі зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, фахівця з стратегічного управління, фахівця з економічних питань.

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

 Перейти

Практика/стажування

Виробнича та переддипломна практика на базі підприємств, установ та організацій передбачена для денної та заочної  форм навчання у обсязі по 5 кредитів ECTS

Кафедра, які забезпечують виконання програми: 

управління

Керівник освітньої програми, контактна особа: 

Лук’янихін В.О.

 

Інші особливості програми

Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з менеджменту з урахуванням особливостей комерційно діяльності та управління підприємствами, установами та їх підрозділами. В межах програми передбачаються наступні профілізації: менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів. Програма базується на вимогах Національної рамки кваліфікацій та відповідає секторальній рамці кваліфікацій з менеджменту. Професійні компетентності випускників формуються з врахуванням проектно-орієнтованих, процесно-орієнтованих та об’єктно-орієнтованих функцій управління.

Програма викладається українською та англійською мовою.

Навчальний план