Спеціальність 073  Менеджмент

Назва освітньої програми:

Менеджмент

Програма підготовки

бакалавр

Тривалість програми: 

4 роки

Кількість кредитів: 

240 кредитів ECTS

Галузь знань:

07 Управління та адміністрування

Умови вступу:

Правила прийому до СумДУ у 2017 році

Форми навчання: 

денна, заочна, дистанційна

Опис освітньої програми:

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на розвиток у студентів глибоких знань у галузі управління та адміністрування підприємствами, установами, організаціями та їх підрозділами з широким доступом до працевлаштування, та формування критичного мислення й здатності до подальшого навчання.

Характеристика освітньої програми

Об’єктами вивчення є управління організаціями та їх підрозділами.

Цілі навчання:підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері управління організаціями та їх підрозділами на засадах оволодіння системою компетентностей.

Основний фокус програми та спеціалізації: здійснення управлінської діяльності; формування комплексу знань, умінь та навичок з управління комерційною діяльністю, адміністрування підприємств, установ, організацій та їх підрозділів.

Бакалавр з менеджментупідготовлений для роботи на підприємствах, в установах та організаціях усіх галузей і здатний обіймати посади фахівців у сферах операційного менеджменту, продажу та маркетингу, управління бізнес-процесами та персоналом, зокрема: менеджера з адміністративної роботи, менеджера з логістики, менеджера з персоналу, менеджера з постачання, менеджера з реклами, менеджера із збуту, менеджера зі зв’язків з громадськістю, менеджера із зовнішньоекономічної діяльності, фахівця з стратегічного управління, фахівця з економічних питань.

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

 Перейти

Практика/стажування

Виробнича та переддипломна практика на базі підприємств, установ та організацій передбачена для денної та заочної  форм навчання у обсязі по 5 кредитів ECTS

Кафедра, які забезпечують виконання програми: 

управління

Керівник освітньої програми, контактна особа: 

Лук’янихін В.О.

 

Інші особливості програми

Програма формує фундаментальні знання та фахові навички з менеджменту з урахуванням особливостей комерційно діяльності та управління підприємствами, установами та їх підрозділами. В межах програми передбачаються наступні профілізації: менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління; менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів. Програма базується на вимогах Національної рамки кваліфікацій та відповідає секторальній рамці кваліфікацій з менеджменту. Професійні компетентності випускників формуються з врахуванням проектно-орієнтованих, процесно-орієнтованих та об’єктно-орієнтованих функцій управління.

Програма викладається українською та англійською мовою.

Навчальний план