«Менеджмент організацій і адміністрування»

Галузь: 0306 «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки: 030601 - «Менеджмент»

Спеціальність: 03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

Кваліфікація: «Бакалавр (спеціаліст, магістр) з менеджменту, менеджер-адміністратор»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр, спеціаліст, магістр

Форма навчання: денна (підготовка; перепідготовка; підвищення кваліфікації фахівців); заочна; вечірня; дистанційна; екстернатна (підготовка; перепідготовка фахівців)

Термін навчання: бакалавр - 4 роки, спеціаліст/магістр - 1 рік.

Спеціалізації:

74.14 - Консультування з питань комерційної діяльності та управління;

74.15 - Управління підприємствами;

75.10 - Державне управління загального характеру; соціально- економічне управління.

Менеджмент організацій і адміністрування − організаційно-управлінська діяльність, пов'язана з проектуванням, створенням організації, її функціональною інтеграцією та забезпеченням її розвитку. Менеджмент організацій і адміністрування – самостійний вид організаційно-управлінської діяльності, що охоплює такі основні сфери:

-   управління ресурсами підприємства (фінансовими, матеріальними, інформаційними);

-   управління виробництвом;

-   планування та організації діяльності компанії;

-   управління персоналом;

-   управління маркетинговою діяльністю;

-   управління розробками та науковими дослідженнями;

-   антикризове управління;

-   управління інвестиціями;

-   управління запасами;

-   управління ефективністю роботи підприємства в цілому.

Фахівці спеціальності «Менеджмент і адміністрування» можуть займати посади керівників підприємств, промислових установ та організацій різних форм власності і їх заступників; начальників відділів кадрів, охорони праці, соціального розвитку, підрозділів маркетингу, планово-економічних відділів, відділів збуту, комерційних відділів, підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю, а також можуть працювати економічними радниками, фахівцями з управління та ін.

 

 

«Адміністративний менеджмент»

Галузь: 1801 «Специфічні категорії»

Фахове спрямування/спеціальність: 8.18010018 «Адміністративний менеджмент»

Кваліфікація: «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Форма навчання: денна

Термін навчання: 1 рік

Навчання на базі освітньо-кваліфікаційних-рівнів «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» будь-яких напрямів

Адміністративний менеджмент − це управління, яке здійснюється вищим керівництвом; діяльність, пов'язана з вирішенням стратегічних завдань організації, ефективним управлінням колективом (соціальною системою), створенням необхідних внутрішніх умов роботи та забезпеченням стабільної позиції організації у контексті формування, реалізації та відтворення її зовнішніх зв'язків.

Адміністративний менеджмент охоплює такі основні напрямки діяльності:

-      організація та управління структурними підрозділами органів державного та муніципального управління;

-      антикризове управління;

-      управління регіональним розвитком;

-      управління соціально-психологічними відносинами в колективі;

-      формування планів соціально-економічного розвитку території;

-      управління взаємозв’язками з громадськістю.

Фахівці спеціальності «Адміністративний менеджмент можуть займати керівні посади центральних органів державної влади та місцевих органів державної влади; бути керівниками підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин, керівниками підрозділів з реклами та зв’язків з громадськістю, керівниками підрозділів матеріально-технічного постачання, керівниками науково-дослідних підрозділів, менеджерами з логістики, менеджерами із зовнішньоекономічної діяльності та інші.

 

 

«Управління проектами»

Галузь: 1801 «Специфічні категоріії»

Фахове спрямування/спеціальність: 7.18010004 «Управління проектами»

Кваліфікація: «Фахівець з управління проектами та програмами»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: спеціаліст

Форма навчання: денна

Термін навчання: 1 рік

Навчання на базі освітньо-кваліфікаційних-рівнів «бакалавр», «спеціаліст» або «магістр» будь-яких напрямів

Управління проектами - область професійних знань, яка є загальновизнаною та поширеною у країнах з ринковою економікою. Управління проектами охоплює комплекс взаємопов'язаних заходів та систему операцій, спрямованих на досягнення чітко визначених цілей за певний період часу в рамках визначеного бюджету на рівні встановлених вимог та стандартів якості.

Управління проектами охоплює такі напрямки діяльності:

-      планування процесів управління ресурсами проекту (в тому числі управління змістом робіт, управління вартістю робіт, управління якістю робіт, управління трудовими ресурсами, управління ризиками, управління закупівлями та інші);

-      підбір та формування команди проекту; прийняття проектних рішень;

-      прийняття рішень щодо запобігання та реагування на надзвичайні ситуації;

-      формування та підтримування сприятливого психологічного клімату в колективі.

Спеціалісти даної спеціальності можуть займати такі посади: директор програми; головний менеджер програми, проектів; директор проекту; менеджер проекту; керівник проектної групи, відділу, центру з розробки та реалізації проектів, програм розвитку; менеджер з планування проектів; координатор проекту; помічник менеджера проекту; експерт; оцінювач; консультант з планування, формування та реалізації державних регіональних проектів соціально-економічного розвитку, з управління інвестиційними проектами у галузях будівництва, транспорту, освіти, екології, побутового та торгівельного обслуговування і програм розвитку в промисловості та ін.

  

«Державна служба»

Галузь: 1501 «Державне управління»

Фахове спрямування/спеціальність:8.15010005 «Державна служба»

Кваліфікація: «Магістр державної служби»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: магістр

Форма навчання: денна

Термін навчання: 1 рік

Навчання на базі освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр» будь-яких напрямів

Державна служба − це професійна діяльність з практичного виконання завдань і функцій держави. Узагальненим об'єктом діяльності магістрів з державної служби є: організаційно-розпорядча робота щодо практичного виконання завдань і функцій держави на місцевому рівні державного управління та місцевого самоврядування.

Змістом спеціальності є дослідження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування з метою забезпечення реалізації цими інститутами держави положень Конституції, законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо впровадження цілей, завдань і функцій держави, громадянського суспільства; надання послуг юридичним і фізичним особам, урахування соціальних та історичних джерел їх виникнення і тенденцій розвитку.

Випускники магістратури з даної спеціальності можуть займати такі посади: керівні працівники апарату місцевих органів державної влади; менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок; менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, дослідження ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління; професіонали державної служби; секретарі адміністративних органів.