Древаль Ольга Юріївна

Заступник завідувача кафедри управління 

Кандидат економічних наук,  доцент

Тел.: +38 (0542) 68-78-78

 

Освіта:

1999 – 2002 - Сумський державний університет, аспірантура, спеціальність «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища»
1994 – 1999 - Сумський державний університет, спеціальність «Економіка підприємства»
Професійний досвід та наукові досягнення:
2009– теперішній час - Виконання адміністративних обов’язків заступника завідувача кафедри управління
2009 - Присвоєння вченого звання доцента кафедри управління
2008 – теперішній час - Сумський державний університет, доцент кафедри управління
2006-2008 - Сумський державний університет, старший викладач кафедри управління
2006 - Захист кандидатської дисертації. Тема: «Економічна оцінка екологічно обумовлених корозійних втрат». Науковий керівник: д.е.н., проф. Теліженко О.М.
2002-2006 - Сумський державний університет, асистент кафедри управління
Наукові інтереси:
Актуальні питання планування діяльності підприємства
Економіка природокористування, управління охороною навколишнього середовища
Екологічна безпека продуктів харчування
Поточне керівництво аспірантами:
Щербак Вікторія Володимирівна (Спеціальність  «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища» з 2012)
Завершене керівництво роботами аспірантів:
Грищенко Ірина Володимирівна (Спеціальність «Економіка природокористування і охорони навколишнього середовища». Захист дисертації – квітень 2014, присудження ступеня - червень 2014)

Відвідані семінари:

"Study Programme Learning Outcomes"(Результати навчання освітніх програм), IADT, м. Дублін, Ірландія  (грудень 2014);
KU Leuven, м. Гент, Бельгія (жовтень 2014);
"Excellence in Writing E-mails"(Мистецтво написання е-mails), проведений Є.Баранченко (лектор Бізнес школи м. Ньюкасл), СумДУ, 2013.
Наукові дослідження:
Виконання науково-дослідних робіт (останні): 
"Управління регіональним розвитком на основі показників економічного потенціалу" (№ держ. реєстр. 0111U002150);
"Конфлікти в організаційно-економічних механізмах підприємств" (№ держ. реєстр. 0110U008152)
Грантова активність:
1. ТЕМПУС проект SUCSID «Створення міжуніверситетських старт-ап центрів для студентської інноваційної діяльності» (530349-TEMPUS-1-2012-1-FR-TEMPUS-JPHES)
2. ТЕМПУС проект ALIGN «Досягнення та регулювання балансу між освітніми програмами та кваліфікаційними рамками» (543901-TEMPUS-1-2013-1-AM-TEMPUS-JPGR)
ПУБЛІКАЦІЇ  (з 2008 року)
Підручники, посібники та конспекти лекцій:
• Менеджмент для магістрів: підручник у 2-х томах/ За редакцією проф. Балацького О.Ф., проф. Теліженко О.М.  - Суми: Університетська книга, 2013. – Т.2. – 618 с. (Розділ 23 Рекламний менеджмент – як співавтор з Грищенко В.Ф., Валенкевич Л.П.)
• Економіка підприємства: підручник/ За редакцією проф. Мельника Л.Г. - Суми: Університетська книга, 2012. – 864 с. (Розділ 17 Обґрунтування виробничої програми – як співавтор з Петрушенко М.М., Шевченко Г.М.)
• Менеджмент громадських організацій: вибрані питання теорії та практики: навч. посібник / О. Ф. Балацький, О. М. Теліженко, Є. В. Мішенін та ін. ; За заг. ред.: О.Ф. Балацького, О.М. Теліженко, Є.В. Мішенін та ін.; За заг. ред. : О.Ф. Балацького, О.М. Теліженка, О.А. Лук'янихіної. - Суми: Університетська книга, 2011. – — 366 с. (Розділ 2 Стратегічне та оперативне планування діяльності громадських  організацій  - як співавтор з Швіндіною Г.О., Мартинець В.В.)
• Менеджмент для бакалаврів: підручник у 2-х томах/ За редакцією проф. Балацького О.Ф., проф. Теліженко О.М.  - Суми: Університетська книга, 2011. – Т.2. – 592 с. (Розділ 17 Планування діяльності підприємства – як співавтор з Жулавським А.Ю.)
• Рекламний менеджмент: конспект лекцій для студ. спец. "Менеджмент організацій" денної і заочної форм навчання.  -  Суми: СумДУ, 2010. — 91 с.
• Планування діяльності підприємства: конспект лекцій для студ. екон. спец. всіх форм навчання.  -  Суми: СумДУ, 2008. — 146 с.
Дистанційні курси:
Рекламний менеджмент
Планування діяльності підприємства
Основи планування в підприємництві
Статті:
• Грищенко В.Ф., Древаль О.Ю., Грищенко І.В. The analysis of export-import potential using impact on the environmental and economic security of the region // Innovative Economy – 2013. –  № 4. –  P.142–148
• Телиженко А.М., Павленко Е.А., Древаль О.Ю. Использование системного подхода при формировании квалификационной рамки // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2013. — №3. — С. 79-83. 
• Древаль О.Ю., Щербак В.В. Еколого-економічні обмеження та фактори ефективного функціонування паливно-енергетичних компаній // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2013. — №4. — С. 13-18.
• Грищенко В.Ф., Древаль О.Ю., Грищенко І.В. Організаційно-економічні основи управління експортно-імпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки / // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 7. — С. 132-145.
• Древаль О.Ю., Грищенко І.В. Проблеми управління економічним потенціалом регіону з урахуванням вимог еколого-економічної безпеки // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2011. — №1. — С. 21-26. 
• Павленко О.О., Древаль О.Ю. Питання інтеграції складових системи "наука-освіта-виробництво" на рівні інноваційного розвитку вищих навчальних закладів // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2010. — №1. — С. 123-128. 
• Древаль О.Ю., Павленко О.О. Аналіз передумов впровадження соціального пакету на підприємствах // Вісник Сумського національного аграрного університету: Економіка та менеджмент. – 2009.  – № 8(37). – P. 125-129.
• Древаль О.Ю., Павленко О.О. Вплив факторів інноваційного розвитку на управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2009. — №2. — С. 5-9.
• Древаль О.Ю., Павленко О.О. Проблеми регулювання безпеки харчових продуктів в контексті екологічної національної політики України // Механізм регулювання економіки. — 2009. — № 2. — С. 19-23. 
• Древаль О. Ю. Учет экологически неблагоприятных условий труда при формировании социального пакета // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2008. — №2. — С. 102-105..
Конференції:
• Древаль О.Ю., Чебанюк О.М. Системний підхід до визначення ефективності державної служби // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 6-8 травня 2014 р.: у 2-х т. / За заг. ред.: О.В. Прокопенко, О.В. Люльова. — Суми : СумДУ, 2014. — Т.2. — С. 323-324. 
• Телиженко А.М., Павленко Е.А., Древаль О.Ю. Методические подходы к анализу факторов, влияющих на формирование профессиональных компетенций государственных служащих в Украине // Парадигмальные основания государственного управления: сравнительный анализ опыта России, Белоруссии, Украины. Сборник научных статей междунар. научной конф.- Курск: Изд-во Академии госслужбы, 2013.- С.287-289.
• Древаль О.Ю., Чебанюк О.М. Підходи до визначення ефективності діяльності органів влади // Економічні проблеми сталого розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої пам'яті проф. Балацького О.Ф., м. Суми, 24-26 квітня 2013 р. / За заг. ред. О.В. Прокопенко. — Суми : СумДУ, 2013. — Т.3. — С. 162-163.
• Грищенко І.В., Древаль О.Ю. Особливості прояву еколого-економічних загроз і небезпек в Україні //  Актуальні питання теорії та практики менеджменту: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, 21-22 березня 2012 р., м. Луганськ.  – Луганськ: ТОВ «Віртуальна реальність», 2012. – С. 236–238.
• Древаль О.Ю., Грищенко І.В. Еколого-економічна безпека як невід'ємна складова управління економічним потенціалом регіону // Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях : матеріали Третьої Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Бахчисарай, 15-16 вересня 2011 р. — Сімферополь: Фєнікс, 2011. — С. 87-89.
• Грищенко И.В., Грищенко В.Ф., Древаль О.Ю. Структурно-логическое постороение организационно-экономического механизма экологизации экспортно-импортных операций // Научният потенциал на света -2010. Икономики. Дъиржавна администрация. Материали за VI международна научна практична конференция (17-25 септември 2010) / «Бял ГРАД-БГ» ОДД. – София:  «Бял ГРАД-БГ» ОДД., 2010. – Т.2. – С. 23 – 30. 
• Теліженко О.М., Грищенко В.Ф., Древаль О.Ю., Грищенко І.В. Напрями удосконалення екологічно-орієнтованого організаційно-економічного механізму державного управління експортно-імпортними операціями // Сучасна наука в мережі Інтернет. Матеріали шостої всеукраїнської науково-практичної конференції (25 – 27 лютого 2010 р.) / Інститут наукового прогнозування (м. Київ), Кримський Інститут економіки та господарського права (Севастопольська філія), ТОВ «ТК Меганом» (м. Київ). – К.: ТОВ «ТК Меганом», 2010. – С. 14 – 17.
• Древаль О.Ю. Питання екологічної безпеки харчових продуктів // Екологічний менеджмент у загальній системі управління : тези доповідей Десятої щорічної Всеукраїнської наукової конференції (Суми, 20-21 квітня 2010 року) / Відп. за вип. О.М.Теліженко. — Суми : СумДУ, 2010. — Ч. 1. — С. 85-87.
• Телиженко А.М., Древаль О.Ю. Прогнозирование социально-экономического потенциала территории: методические подходы //. Праці першого науково-практичного семінару з міжнародною участю «Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її забезпечення». -  Київ,  2009. – С.98-107.