Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація 281.2 «Державна служба»

Назва освітньої програми:

Державна служба

Програма підготовки

магістр

Тривалість програми

30 місяців-заочна, 18 місяців -денна

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Галузь знань:

28 «Публічне управління та адміністрування»

Умови вступу

Правила прийому до СумДУ у 2017 році

Форми навчання

Заочна, денна

Опис освітньої програми

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на професійну підготовку висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів

Характеристика освітньої програми

Об’єктами вивчення є вся сфера публічного управління та адміністрування.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних використовувати набуті компетентності в межах професійної діяльності.

Теоретичний зміст предметної області:

термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях і адміністрування у всіх сферах діяльності.

Методи, методики, технології та інструменти:

наукового пізнання, аналітичної обробки інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування. - інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

Публічна політика

Право в публічному управлінні

Стратегічне управління

Економіка та врядування  

Публічна служба

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

Практика/стажування

Практична підготовка на базі державних установ передбачена тільки для денної форми навчання у обсязі 10 кредитів ECTS

Кафедри, які забезпечують виконання програми

управління

Керівник освітньої програми, контактна особа

Павленко О.О.

 

Інші особливості програми

Програма формує фахові знання та  професійні  навички з публічного управління та адміністрування з урахуванням регіональних особливостей  публічної політики . В межах програми передбачається підготовка державних службовців за профілізацією: Професіонали державної служби.

Програма базується на вимогах Національної рамки кваліфікацій, освітньої програми підготовки магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Національної академії державного управління при Президентові України. Професійні компетентності випускників формуються з врахуванням проектно-орієнтованих, процесно-орієнтованих та об’єктно-орієнтованих функцій управління.