Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Дізнатися про спеціальності

  1. Публічне управління та адміністрування
  2. Адміністративний менеджмент
  3. Управління проектами
  4. Державна служба
  5. Менеджмент організацій і адміністрування

Розкрий свій потенціал − створи успішну організацію!
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація 281.2 «Державна служба»

Назва освітньої програми:

Державна служба

Програма підготовки

магістр

Тривалість програми

30 місяців-заочна, 18 місяців -денна

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS

Галузь знань:

28 «Публічне управління та адміністрування»

Умови вступу

Правила прийому до СумДУ у 2017 році

Форми навчання

Заочна, денна

Опис освітньої програми

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на професійну підготовку висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати державну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати управлінські функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою утвердження соціальної справедливості, демократії, забезпечення прав і свобод людини, сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів

Характеристика освітньої програми

Об’єктами вивчення є вся сфера публічного управління та адміністрування.

Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних використовувати набуті компетентності в межах професійної діяльності.

Теоретичний зміст предметної області:

термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях і адміністрування у всіх сферах діяльності.

Методи, методики, технології та інструменти:

наукового пізнання, аналітичної обробки інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування. - інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

Публічна політика

Право в публічному управлінні

Стратегічне управління

Економіка та врядування  

Публічна служба

Євроінтеграція, міжнародне публічне управління та безпека

Публічна комунікація і ділова мова в публічному управлінні

Практика/стажування

Практична підготовка на базі державних установ передбачена тільки для денної форми навчання у обсязі 10 кредитів ECTS

Кафедри, які забезпечують виконання програми

управління

Керівник освітньої програми, контактна особа

Павленко О.О.

 

Інші особливості програми

Програма формує фахові знання та  професійні  навички з публічного управління та адміністрування з урахуванням регіональних особливостей  публічної політики . В межах програми передбачається підготовка державних службовців за профілізацією: Професіонали державної служби.

Програма базується на вимогах Національної рамки кваліфікацій, освітньої програми підготовки магістрів спеціальності «Публічне управління та адміністрування» Національної академії державного управління при Президентові України. Професійні компетентності випускників формуються з врахуванням проектно-орієнтованих, процесно-орієнтованих та об’єктно-орієнтованих функцій управління.