Штат кафедри

Наші послуги

Навчальні матеріали

Tidy Tools

Add Search

Перемикач мов

Дізнатися про спеціальності

  1. Публічне управління та адміністрування
  2. Адміністративний менеджмент
  3. Управління проектами
  4. Державна служба
  5. Менеджмент організацій і адміністрування

Розкрий свій потенціал − створи успішну організацію!
Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація 281.1 «Адміністративний менеджмент»

Назва освітньої програми:

Адміністративний менеджмент

Програма підготовки

магістр

Тривалість програми

1,5 років

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (для ОПП)

120 кредитів ECTS (для ОНП)

Галузь знань:

28 «Публічне управління та адміністрування»

Умови вступу

Правила прийому до СумДУ у 2017 році

Форми навчання

Денна, заочна

Опис освітньої програми

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на професійну та наукову підготовку висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати адміністративну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати адміністративні функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою забезпечення сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів

Характеристика освітньої програми

Об’єктами вивчення є сфера адміністративного управління.

Цілі навчання:

підготовка фахівців, здатних використовувати набуті компетентності в межах професійної діяльності.

Теоретичний зміст предметної області:

термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях і адміністрування у всіх сферах діяльності.

Методи, методики, технології та інструменти:

наукового пізнання, аналітичної обробки інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування. - інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

Іноземна мова

Методологія і організація наукових досліджень (для ОНП)

Право в публічному управлінні та адміністративній діяльності

Адміністрування антикризової діяльності

Техніка адміністративної діяльності

Теорія організацій

Теорія і практика адміністрування

Управління трудовими ресурсами

Управління змістом робіт

Управління інформаційними зв’язками

Перейти до анотацій дисциплін

Практика/стажування

Управлінське (адміністративне) стажування на базі державних установ передбачені для денної та заочної  форм навчання у обсязі 10 кредитів ЕCTS (для ОНП) та 5 кредитів ECTS (для ОПП)

Кафедри, які забезпечують виконання програми

управління

Керівник освітньої програми, контактна особа

Древаль О. Ю.

 

Інші особливості програми

Програма формує фахові знання та  професійні  навички з публічного управління та адміністрування з урахуванням регіональних особливостей  адміністративного менеджменту . В межах програми передбачається підготовка фахівців адміністративних систем. Програма базується на вимогах Національної рамки кваліфікацій. Професійні компетентності випускників формуються з врахуванням проектно-орієнтованих, процесно-орієнтованих та об’єктно-орієнтованих функцій управління.