Спеціальність 281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізація 281.1 «Адміністративний менеджмент»

Назва освітньої програми:

Адміністративний менеджмент

Програма підготовки

магістр

Тривалість програми

1,5 років

Кількість кредитів

90 кредитів ECTS (для ОПП)

120 кредитів ECTS (для ОНП)

Галузь знань:

28 «Публічне управління та адміністрування»

Умови вступу

Правила прийому до СумДУ у 2017 році

Форми навчання

Денна, заочна

Опис освітньої програми

Програма розроблена відповідно до місії університету, спрямована на професійну та наукову підготовку висококваліфікованих, відповідальних кадрів для публічного управління, спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати адміністративну політику, творчо, ефективно й результативно виконувати адміністративні функції та надавати адміністративні послуги, сприяти інноваційним процесам у суспільстві з метою забезпечення сталого розвитку на основі світових та європейських стандартів

Характеристика освітньої програми

Об’єктами вивчення є сфера адміністративного управління.

Цілі навчання:

підготовка фахівців, здатних використовувати набуті компетентності в межах професійної діяльності.

Теоретичний зміст предметної області:

термінологія, наукові концепції (теорії) публічного управління та адміністрування, управління на загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях і адміністрування у всіх сферах діяльності.

Методи, методики, технології та інструменти:

наукового пізнання, аналітичної обробки інформації, організаційно-технологічного та правового забезпечення, електронного урядування. - інформаційно-аналітичні інструменти, системи підтримки прийняття управлінських рішень, спеціальне програмне забезпечення.

Перелік обов'язкових дисциплін, що викладаються

Іноземна мова

Методологія і організація наукових досліджень (для ОНП)

Право в публічному управлінні та адміністративній діяльності

Адміністрування антикризової діяльності

Техніка адміністративної діяльності

Теорія організацій

Теорія і практика адміністрування

Управління трудовими ресурсами

Управління змістом робіт

Управління інформаційними зв’язками

Перейти до анотацій дисциплін

Практика/стажування

Управлінське (адміністративне) стажування на базі державних установ передбачені для денної та заочної  форм навчання у обсязі 10 кредитів ЕCTS (для ОНП) та 5 кредитів ECTS (для ОПП)

Кафедри, які забезпечують виконання програми

управління

Керівник освітньої програми, контактна особа

Древаль О. Ю.

 

Інші особливості програми

Програма формує фахові знання та  професійні  навички з публічного управління та адміністрування з урахуванням регіональних особливостей  адміністративного менеджменту . В межах програми передбачається підготовка фахівців адміністративних систем. Програма базується на вимогах Національної рамки кваліфікацій. Професійні компетентності випускників формуються з врахуванням проектно-орієнтованих, процесно-орієнтованих та об’єктно-орієнтованих функцій управління.